Re: Degauss?

och vad avmagnetiseringen tar bort.

--
  
 + Ken +
Reply to
Ken
Loading thread data ...

OBS Detta gäller enbart bildrör. Skärmar och TV-apparater som är platta och inte har bildrör har ingen sådan här avmagnetisering.

--
 
 + Ken +
Reply to
Ken

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.