PLC: master - slave

Mo¾e li slave PLC ureðaj inicirati slanje podataka centralnoj nadzornoj jedinici u centru nadzora.

Proèitao sam da je master PLC taj koji inicira vezu i eventualno proziva ostale master i slave PLC ureðaje.

©to ako se dogodi alarm na poziciji na kojoj se nalazi slave PLC, npr. Siemensov S7-200. Mo¾e li on poslati informaciju preko serijskog porta i nekog medija (radio, bakar, optika) ili mora pohraniti lokalno informaciju o alarmu i èekati da ga master PLC prozove?
Reply to
Tito
Loading thread data ...

Ja mislim da to tako radi, master mora dosta èesto prozivati redom svaki slave ( pojam 'èesto' ovisi o primjeni)?

Reply to
vaso

in...

rnoj

iva

.

a i

i slave ( pojam '=E8esto' ovisi

Nisam ba=B9 stru=E8njak za to, ali radio sam na jednom projektu gdje koristimo master-slave komunikaciju (S7-300 i S7-200). CPU-i su namje=B9teni tako da komuniciraju preko virtualnih ulaza i izlaza. Ono =B9to su izlazi na master-u, to su ulazi na slave-u i obrnuto. Tako da je uop=E6e nema govora o prozivanju...Ovo je komunikacija preko PROFIBUS- a.

Radio sam jo=B9 i Ethernet komunikaciju S7-300 i S7-1200, ali to ima=B9 detaljno obja=B9njeno na SIMATIC portalu (googlaj "simatic ce-x18").

Reply to
fbelic

( pojam 'èesto' ovisi

Skuplji modeli vjerojatno imaju i dvosmjernu komunikaciju. Ako ima vi¹e 'slave', mo¾e se organizirati preko zajednièke 'interrupt' linije, kada bilo koji tra¾i zahtjev, Master brzo izvrti sva stanja. A mo¾e se slo¾iti i jo¹ slo¾enije, svaki Slave ima svoj 'interrupt' ulaz na Master.....

Reply to
vaso

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.