i2c master + slave

Witam serdecznie

Zwracam siê do Was z nastêpuj±cym problemem:

Przeprowadzam komunikacjê miêdzy dwoma mikroprocesorami przez i2c. PIC18F8722 pracuje jako master, natomiast PIC16xxxx pracuje jako slave.

Transmisja po obu stronach odbywa siê sprzêtowo. Wydawa³oby siê, ¿e wszystko jest w porz±dku, jednak otrzymujê dziwne rezultaty przy transmisji ró¿nego rodzaju danych.

Przy adresowaniu 7-bitowym wysy³am dane np. od 0x01 do 0xFF i tu pojawia siê problem, poniewa¿ te dane, których najstarszy bit jest zerem (MSB=0) powoduj± b³êdy w transmisji, tak, ¿e czasem odbieram adres zamiast danej i odwrotnie.

Czy kto¶ spotka³ siê kiedys z takim problemem, gdzie rodzaj danej ma wp³yw na jej transmisjê ?

z wyrazami szacunku Dariusz Borowski

Reply to
Dariusz Borowski
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.