Re: Wspó?praca kamery z komputerem

Stratnie. To jest pochodna MJPEG i jak najbardziej jest pakowany stratnie. Tyle, że kompresja jest intraframe, czyli jedna klatka jest kompresowana jako całość, a nie w kombinacji z sąsiednimi, no i strumień danych jest 25Mbps, a nie 2Mbps.

Montaż formatu skompresowanego międzyramkowo, znaczy przyrostowo, to jest mordęga jak kopanie łyżką studni w glinie.

Reply to
Marek Lewandowski
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.