problem z ATmega128

Witam! Mam taki problem - mam urz±dzenie które zawiera ATmegê128 która ma wspólne magistrale z CPLD. Kiedy PORTF ustawiam jako wej¶cie wszystko jest OK natomiast je¶li jako wyj¶cie to na starszej tetradzie bez wzglêdu na to czy wystawiam 0 czy 1 jest ok 3,8V. Poza tym nie dzia³a UART(ani 0 ani 1). My¶la³em ¿e spowodowane jest to nie wy³±czeniem zgodno¶ci z ATmega103 ale fuse m103c jest ustawiony. ATmega jest wylutowany z innego projektu wiêc mo¿e jest uszkodzony ale wolê siê upewniæ czy nie ma innej przyczyny zanim kupie nowy uk³ad.

Pozdrawiam Tomasz O.

Reply to
Tomasz O.
Loading thread data ...

U¿ytkownik "Tomasz O." napisa³ w wiadomo¶ci news:f6lbi0$bnb$ snipped-for-privacy@news.interia.pl...

co do portu F to trzeba wylaczyc JTAG (odznaczyc ptaszka przy fuse)

--
Andrzej
Reply to
Andy

Andy pisze:

Faktycznie pomog³o , dziêki.

Tomasz O.

Reply to
Tomasz O.

Tomasz O. pisze:

BTW: Mo¿na to te¿ zrobiæ programowo. Przydatne gdy JTAG wykorzystuje siê do regularnego programowania (dzia³a du¿o sprawniej i szybciej ni¿ przez ISP).

--
Adam Dybkowski
		http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
 Click to see the full signature
Reply to
Adam Dybkowski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.