Kort orientering

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Kort orientering
Alla religioner i vE4%rlden har fE5%tt sitt namn antingen efter deras
grundare eller efter det samhE4%lle och nation i vilket respektive
religion fF6%ddes. Kristendomen, till exempel, har fE5%tt sin benE4%mning
efter namnet pE5% dess profet Jesus Kristus; Buddhismen efter dess
grundare Gautama Buddha; Zoroastrismen efter dess grundare
Zarathustra; och Judendomen, judarnas religion, efter stammen Juda (i
landet JudE9%en) dE4%r den fF6%ddes. Likadant E4%r fallet med andra
religioner. Men icke sE5% med Islam.
Denna religion har det unika sE4%rmE4%rket att den inte har nE5%gon sE5%dan
association till en speciell person eller till ett sE4%rskilt folk,
Ordet AB%lslamBB% meddelar inte nE5%gon sE5%dan relation - ty den tillhF6%r=
 inte
nE5%gon sE4%rskild person, folk eller land. Den E4%r inte en produkt av
nE5%gon mE4%nsklig hjE4%rna, inte heller begrE4%nsas den till nE5%got sE4%r=
skilt
samhE4%lle. Den E4%r en universiell religion och dess mE5%l E4%r att i
mE4%nniskan skapa och utveckla ISLAM's instE4%llning och egenskaper.
Islam E4%r i sjE4%lva verket en egenskapsbenE4%mning. Vem som E4%n har dess=
a
egenskaper, mE5% han sedan tillhF6%ra vilken ras, samhE4%lle, land eller
stam som helst, E4%r en muslim. Enligt Koranen (muslimernas Heliga Bok),
har det bland alla folk och i alla tider funnits goda och rE4%ttfE4%rdiga
mE4%nniskor som innehade dessa egenskaper - och alla var och E4%r
muslimer.
Vad betyder Islam?
Islam E4%r ett arabiskt ord som betyder lydnad och F6%verlE4%mnande, dvs et=
t
totalt F6%verlE4%mnande av sig sjE4%lv E5%t Guds vE4%gledning. Vissa sE4%ge=
r
"Muhammedanism" i stE4%llet fF6%r ordet Islam, vilket som E4%r felaktig
beteckning fF6%r Islam och djupt krE4%nkande mot dess anda. Islams budskap
och vE4%gledning E4%r samma budskap och vE4%gledning som Gud uppenbarat f=
F6%r
alla sina profeter.
"SE4%g: Vi tror pE5% Gud och pE5% det Han uppenbarat fF6%r oss, och pE5% de=
t han
uppenbarat fF6%r Abraham och Ismael och Isak och Jakob och Stammarna,
och pE5% det som blev givet Moses och Jesus och alla andra profeter av
deras Herre. Vi gF6%r ingen skillnad pE5% dem och vi underkastar oss
Honom."

(Koranen 3:85)

Det budskap som uppenbarades fF6%r profeten Muhammad (saw) E4%r Islam i
sin alltomfattande, fullstE4%ndiga och slutgiltiga form. Muhammad (saw)
E4%r den sista profeten och det kommer ingen annan profet eller nE5%got
annat sE4%ndebud frE5%n Gud efter honom. Hans livsfF6%ring E4%r det bE4%sta
exemplet fF6%r oss muslimer. Det budskap han delgav oss E4%r det
slutgiltiga budskapet fF6%r dem som tror pE5% Gud.
Islam E4%r tro och regler
Man brukar indela Islam som religion i tvE5% delar :
Den ena delen E4%r tron, som inkluderar tron pE5% Gud, hans profeter, hans
bF6%cker, E4%nglama, Domens dag, och Guds "Qadar" (dvs att ordningen i
vE4%rlden sker efter Guds obegrE4%nsade, vetande, vilja, och makt).
Den andra delen E4%r Sharia (Islams regler), som kan omfatta tre
element :
95%    Dyrkan, och hur den bF6%r upprE4%ttas.
95%    Moralen och det goda beteendet.
95%    Reglerna som styr relationer mellan mE4%nniskorna,sE5%som :
familjenormer, social trygghet, arvslag, ekonomiska principer,
brottslagar, och internationella fF6%rhE5%llanden.
FF6%r att man skall vara en muslim, mE5%ste man tro pE5% bE5%da delar, dvs
tron och Sharia. Dessutom mE5%ste man tro pE5% att man skall rE4%tta sig
efter dem. Men om nE5%gon av Islams regler inte tillE4%mpas av en muslim
utan att han/ hon har ett legitimt skE4%l (sE5%som tvE5%ng, nF6%dsituation,
okunnighet och glF6%mska), sE5% betraktas denna muslim som en syndig
muslim, utan att han hon dE4%rfF6%r blir "icke muslim". NE4%r man E5%ngrar =
sig
och ber Gud om fF6%rlE5%telse, fF6%rlE5%ter Gud alla synder.
Att fF6%rneka Gud eller att dyrka nE5%gon/ nE5%got med honom, E4%r den enda
synden som inte fF6%rlE5%tes av Gud pE5% Domens dag, om man inte tog avst=
E5%nd
frE5%n denna synd under sitt liv (Koranen 4:48, 4:116). Men detta gE4%ller
inte dem som inte infortnerats, eller felaktigt informerats om Islams
budskap.
LE4%rda muslimer (Ulama) har konstaterat att alla saker i regler E4%r
tillE5%tna enligt Islam, och de har stF6%d fF6%r detta frE5%n Koranen (t.ex
2:29, 48:13, 31:20), och profetens lE4%ra (Sunnah). Det E4%r orimligt att
Gud skapar dessa saker och fF6%rmE5%ner i vE4%rlden, och att han samtidigt
fF6%rbjuder dem. AlltsE5% E4%r det bara nE5%gra fE5% saker som Gud fF6%rbju=
der pE5%
grund av starka skE4%l, och till mE4%nniskors nytta (Koranen 7:157,
7:32-33, 2:219,5:4).
Historiskt perspektiv

Profeten Muhammad (saw) fF6%ddes E5%r 570 enligt vE5%r tidrE4%kning i Mecka=
 i
Arabien. Han fick sin fF6%rsta uppenbarelse nE4%r han var 40 E5%r gammal. S=
E5%
snart han bF6%rjade sprida Islams budskap blev han och hans fF6%ljeslagare
fF6%rfF6%ljda och fick utstE5% allvarliga lidanden. DE4%rfF6%r blev Muhamma=
d
(saw) uppmanad av Gud att utvandra till Medina, en annan stad i
Arabien. Under en kort tidsperiod pE5% 23 E5%r fullE4%ndade han sin
profetiska mission och dog i en E5%lder av 63 E5%r. Profeten Muhammad
(saw) blev begravd i Medina. Han lE4%mnade inte efter sig nE5%gra
rikedomer eller annan egendom. Han levde ett fullE4%ndat liv och gav
eftervE4%rlden ett exempel att fF6%lja. Hans livs historia belyser
meningen med och innehE5%llet av Koranens lE4%ra i det verkliga livet.
Islams fempelare
Varje handling som utfF6%rs med avsikten och vetskapen om att den
uppfyller Guds vilja, betraktas i Islam som Gudsdyrkan. De fem pelarna
utgF6%r en ram pE5% vilken det andliga livet byggs.
1.    Shahada (TrosbekE4%nnelsen): "Jag vittnar att det inte finns nE5%gon
gud annan E4%n Allah och jag vittnar att Muhammad E4%r Guds sE4%ndebud."
2.    Salat (BF6%nerna): Dessa skall genomfF6%ras fem gE5%nger om dagen.
BF6%nerna styrker och uppmuntrar tron pE5% Gud och inspirerar mE4%nniskan
till en strE4%van hF6%gre mot moral och att uppfylla sina plikter som
muslim i enlighet med Guds uppenbarelse i Koranen och profeten
Muhammads (saw) exempel. BF6%nerna renar hjE4%rtat och kontrollerar
begE4%ren och frestelserna till att handla felaktigt och ont.
3.    Zakat (allmosan): E4%r den E5%rliga "skatten" av ens egendom som skall
ges som vE4%lgF6%renhet till behF6%vande.
4.    Saum (Fastan): Fastan hF6%r till mE5%naden Ramadan som E4%r den nionde i
den islamiska mE5%nE5%rskalendern. Under denna mE5%nad avstE5%r muslimerna
frE5%n mat, dryck och sexuell aktivitet frE5%n dess det ljusnar till dess
mF6%rkret har fallit pE5%. Ramadan E4%r verkligen en "helgad mE5%nad", med
annan karaktE4%r E4%n E5%rets F6%vriga. Det E4%r lugnt pE5% dagen med lite =
folk pE5%
gatorna. PE5% mE5%nga stE4%llen i muslimska lE4%nder stE4%ngs restaurangern=
a.
Men natten E4%r desto livligare. MoskE9%erna fylls med folk som gF6%r
"tarawih" en sorts bF6%n som gF6%rs under Ramadan. Under de tio sista
nE4%tterna samlas E4%nnu fler folk i MoskE9%erna. En av de nE4%tterna infal=
ler
Laylat al qadr, "maktens natt", dE5% andaktens vE4%rde E4%r sE4%rskilt stor=
t.
Det var under denna natt som Gud uppenbarade Koranen till profeten via
E4%ngeln Gabriel.
5.    Hajj (VallfE4%rden): Till Mecka vallfE4%rdar muslimska pilgrimer under
nE5%gra dargar fF6%r att utfF6%ra de vallfE4%rdsriter som E4%r fF6%reskrivn=
a i
Koranen och Profeten Muhammads tradition. Detta intrE4%ffar pE5% det
islamiska E5%rets 12:e och sista mE5%nad enligt den islamiska kalendern.
Att utfF6%ra vallfE4%rden en gE5%ng i livet E4%r en plikt fF6%r varje musli=
m som
E4%r i stE5%nd att gF6%ra det. I Mecka ligger helgedomen Kaba, centrum i
muslimska vE4%rlden.

Site Timeline