USB Extender

Trebam produ¾iti wireless adapter na vi¹e od 5 m, a obzirom da mu je tu maksimum sa du¾inom kabla zbavio sam extender za koji ka¾u da ide do 60 m du¾ine

formatting link

Samo je problem ¹to neæe da radi. Uzeo sam mre¾ni kabel du¾ine 10 m od MaxTV i probao. Jedan wireless jedva i s problemima dok drugi neæe nikako. Registrira on njega ali dok poène uèitavati mre¾e smrzne se i obièno ga iskljuèi. Probao sam vi¹e poto¹aèa kao ¹to je skener, printer, tvrdi disk, mi¹... i ispostavilo se da su problem ureðaji koji se napajaju pomoæu USB pa skener i disk samo trepnu i otka¾u kad ih prikljuèim dok printer koji ima mre¾no napajanje radi dobro dok mi¹ radi bez problema s tih 10 m LAN kabla pa èak radi i ako stavim

5 m USB kabla poslije toga. Posumnjao sam u napon ali kada na kraj prikljuèim USB kabel bez optereæenja ima urednih 5 V

Obzirom da svi gore navedeni ureðaji vi¹e manje rade kada prikljuèim mre¾ni kabel du¾ine 1,5 m dok na 10 m neæe ima li netko da je imao slièan problem ili zna kako rije¹iti problem. Ono ¹to mi lagano budi sumnju su elektroliti u svakom dijelu extendera pa kad USB ureðaj povuèe da nisu u stanju napumpati.

Reply to
Hombre
Loading thread data ...

Stavi mu na kraj USB HUB sa vlastitim napajanjem.

Reply to
Ivanikusis

Bez optereæenja æe imati uredni napon, ali pod optereæenjem?

Reply to
vaso

Razmi¹ljao sam o tome da uzmem jo¹ jedan UTP i da mu spojim po tri ¾ice za + i

- da poveæam kvadraturu.

Reply to
Hombre

Oèito da se radi o extenderu za signal ali ne i za struju ali sam oèekivao, kako to veæ biva da na veæim udaljenostima pri maloj kvadraturi napon pada bez optereæenja dok je ovdje u stotu isti. Nije mi ga problem vratiti nazad uz povrat novca ali ¹to onda napraviti. Na netu ima brdo kablova od 5 m koji imaju pojaèalo na kraju i mogu se nadovezivati u seriju samo me strah da ne dobijem istu stvar jer sam, u potrazi za moguæim rje¹enjima na netu na¹ao na citat da postoje lo¹i/jeftini extenderi koji pojaèavaju signal ali imaju problema s elektrikom. Pronaæi kvalitetan/skup je skoro nemoguæe ako ga nisam u stanju isprobati jer se prodaje sve i sva¹ta.

Reply to
Hombre

formatting link

--
________
Pozdrav,
 Click to see the full signature
Reply to
Walter Gottwein

prikljuèim

oèekivao,

bez

Napon pada iskljucivo s opterecenjem (serijski otpornik) tako da u praznom hodu neces izmjeriti nikakav pad napona.

Nije mi ga problem vratiti nazad uz

ne

na

nisam

Dobit ces potpuno isto - za prijenos vece snage UTP-om trebao bi visi napon i lokalnu regulaciju (tj 2 SMPS-a). Jednostavno rjesenje je da ubacis dodatno napajanje (5Vstab.) na strani stika.

Reply to
megamusic

ja sam jednom prilikom vidio USB kabel od 30m na koji je bila spojena USB kamera. i radila je ok. koristen je UTP kabel, 3 zicice za + i 3 za -. jedan par za prijenos podataka

Reply to
Spuzva

Ni¹ta se ti ne brini. Imam jedan ispravan grijaè iz TA peæi od 3 kW :-))

Reply to
Hombre

Kablovi stigli. Kupio sam jedan od 5 i jedan od 10 m. Aktivni USB kablovi koji na kraju gdje je ¾enski konektor imaju zadebljanje u kojem je smje¹tena ¹tampa i elektronika. Naravno da ovaj od 10 m neæe da radi na zahtjevnoj tehnici kao ¹to su diskovi, skeneri, moja wireless Alfa zbog koje sam sve to i kupio...

Onda sam se naoru¾ao strpljenjem, urarskim monokl poveæalom, skalpelom i krenuo u rastavljanje. Sreæom da je plastika u koju je to zaliveno relativno mekana ali me doèekalo iznenaðenje da je i elektronika dodatno zalivena u ne¹to tvrðu plastiku pa sam dva dana rezao pazeæi da ne o¹tetim neki od elemenata i ne pore¾em skalpelom prste. Uglavnom se ispostavilo da sam mogao i jednostavnije proæi tako da otkinem kabel prije konektora ali to nije toliko bitno jer se i na vlastitim gre¹kama ponekad treba uèiti.

Uzeo sam iz otpada jedan komad USB kabla koji ima samo mu¹ki konektor, iz stare Atlante odlemio ¾enski USB konektor i na njega zalemio samo dvije data ¾ice iz USB kabla dok sam zalemio dvije odvojene ¾ice za napajanje, mu¹ki konektor ubo u ¾enski od aktivnog kabla, te dvije ¾ice spojio ih na 5V iz desktop raèunala i Alfa je uredno proradila ¹to me jako razveselilo jer se time ispostavilo da mogu imati odvojeno napajanje USB ureðaja bez da elektrièno bude povezano sa onim iz kompjutera ¹to me prije stalno brinulo i ¹to je isto va¾no i ¹to me morilo da kompjuter prepoznaje periferiju spojenu na takav naèin.

Treba mi pomoæ obzirom da ¾enski konektor zajedno sa ¹tampom sada visi na ¾icama pa bih ga stavio u neku plastiènu kutijicu i zalio nekim sredstvom koje se stvrdnjava tako da opet dobijem ne¹to slièno kako je bilo i prije, a po¹to je epoxi smola jedino sredstvo s mojim sam do sada radio i koje mi je lako nabavljivo pitanje je koliko je ona agresivna u odnosu na elektronièke komponente i kojih jo¹, kod nas nabavljivih sredstava ima da to uredim kako treba.

BTW. Dobar pokazatelj kako potro¹nja utjeèe na probleme obzirom na du¾inu. Uzeo sam aktivni kabel od 5 m i na njega prikljuèio aktivni od 10m, na njega sam prikljuèio pasivni od 5 m i na njega jo¹ jedan pasivni od 5 m ¹to èini ukupno 25 m USB kabla i na to prikljuèio mi¹a koji je veselo zacijukao kad sam ga spojio i kursor trèi po ekranu be problema dok ove jaèe periferije nema ¹anse na 10 m aktivnog.

Reply to
Hombre

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.