Szukam akumulatorka...

Witam, Potrzebuje do palmtopa akumulatora o parametrach: Napiêcie: 3.7V Wymiary: 35.3mm x 53.1mm x7.1mm Zdjêcie pod adresem:

formatting link

W Polsce u dystrybutora palma nie ma zamiennych baterii. Czy jest mo¿e jaki¶ niefirmowy zamiennik (¿eby tylko dawa³ te 3,7 i wszed³ pod obudowe)? Gdzie tego szukaæ? S± mo¿e jakie¶ specjalistyczne sklepy?

Pozdrawiam, Micha³ Lisowski

Reply to
Micha³ Lisowski
Loading thread data ...

Czy mo¿na taki akumulatorek zregenerowaæ, tzn. zostawiæ obudowê, a wsadzic nowe ogniwa? Tylko gdzie je mo¿na dostaæ?

Pozdrawiam, Micha³ Lisowski

Reply to
Micha³ Lisowski

Mogê siê za³o¿yæ, ¿e do ¶rodka wchodz± 2 aku od nokii 3210. Dot±d wszêdzie w sprzêcie spotykam takie ma³e, p³askie, pod³u¿ne aku jak w baterii do w/w telefonu. Magiczny ten telefon czy co¶! Bateria do 3210 kosztuje 30z³ i to ta lepsza. Pozostaje rozebraæ i sprawdziæ.

PC

Reply to
PC

w

A u³o¿enie styków bedzie pasowa³o?

Reply to
Micha³ Lisowski

W ¶rodku s± 2 niezalezne ogniwa. Ich styki s± zazwycza w sposób prymitywny do³±czone do zewnêtrznego z³±cza.

PC

Reply to
PC

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.