LCD 320x240 - "brudny" koniec

Loading thread data ...

W zaleznosci od kontrolera - albo programowo wylaczac wyswietlacz, albo (jak sie nie da) probowac zapisac zera do wyswietlacza. Wada - trzeba wykrywac zanik napiecia.

Reply to
Jerry1111

To musisz miec bardzo wolno opadajace zasilanie - ja nie mialem problemow z 'ladnym' wylaczaniem LCD przy zaniku zasilania (tylko u mnie zasilacz do plytki jest wielkosci calej reszty elektroniki przez specjalne wymagania, wiec moge sobie +3V3 shutdownem... )

Reply to
Jerry1111

pytanie z innej beczki. Nie masz problemów z inicjacja tego wyœwietlacza. Ja mam podobny wyœwietlacz ale oparty na kontrolerze S1D13700, który zdaje siê ¿e jest kompatybilny z Twoim kontrolerem. Zaraz po za³¹czeniu zasilania i wykonaniu procedury inicjacji rejestrów na ekranie nic sie nie pojawia. Dopiero zainicjowanie kontrolera po raz drugi powoduje za³¹czenie. Po starcie dzia³a bez problemów. Faktem jest ¿e linia reset jest niezgodna z aplikacja, na resecie mam powieszony uk³ad RC.

Pozdrawiam Darek

Reply to
Darek

dawa³em ju¿ na uC pêtle opóŸniaj¹ce i to nic nie da³o. Inicjacja jest prosta: void SystemLCDIni(void) { SetLcdPortWrite(); SetDisplayOFF(); SetCGRAM(); SetSystemIni(); SetScroll(); SetCursorForm (); SetHDotScroll(); SetCursor(right); SetOverlay(); SetCGRAMAdres(); ClearScrin(); SetCursorAdr(StartAdrSCR1); SetDisplayON(); }

Nie sprawdza³em jeszcze która z podprocedur wystarczy wykonaæ 2x. Narazie sprawdzi³em ¿e wykonanie 2x SystemLCDIni() pomaga.

Pozdrawiam Darek

Reply to
Darek

Jak mam problemy z jakimkolwiek LCD, to zaczynam od pracy z malymi czestotliwosciami (10-100kHz). Jak wszystko juz 'ponaprawiam' co nie dziala, to przyspieszam operacje do Fmax z katalogu. Jak po drodze cos przestaje dzialac to albo blad u mnie, albo kontroler jest tylko troche 'kompatybilny' z oryginalem. Generalnie nie zajmuje mi to juz duzo czasu.

Reply to
Jerry1111

To po co dalej tracisz czas? Wywolaj to 3x zamiast 2x (na wszelki) i juz ;-)

Reply to
Jerry1111

no w³aœnie po to dawa³em pêtle czasow¹. Reset trwa oko³o 10ms, pêtla biega³a znacznie d³u¿ej, nie pamiêtam dok³adnie ale jakieœ dziesi¹tki ms.

pozdrawiam Darek

Reply to
Darek

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.