USB data logger

Pozdrav grupi

Zanima me data logger za temperaturu u obliku USB sticka. Dakle naprava bi trebala mjeriti i registrirati temperaturu, u nekoj (ljudima neugodnoj) okolini tokom nekog vremena. Kad ¾elim oèitati sadr¾aj, uzmem stick piknem ga u USB port na PC-u i proèitam sadr¾aj. Dalje bi neki program te podatke morao prikazati u numerièkom ili grafièkom obliku. Raspon tempearture -40 do +70° C toènost +/- 1° C. Napajanje baterijsko. Da li se netko sa grupe susretao sa neèim sliènim. Da li se to prodaje ili nedajbo¾e proizvodi u HR.

Svaka informacija je dobrodo¹la

--
lp
Electron
 Click to see the full signature
Reply to
Electron
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.