Trebam: Serial data logger

Trebao bih ure?aj koji mo?e komunicirati preko RS232 (serijskog) porta (AT komande) i sirove povratne informacije pohranjivati na nekakvu prijenosnu memoriju (usb stik, memorijska kartica, iili sl.) Ako popuni memoriju, bri?e najstariji zapis i ide dalje.

Radi se o stalno istoj AT komandi koja bi se trebala vrtiti npr. svake sekunde. trebao bi postojati na?in da se te komande unaprijed zadaju...

Ako imate kakva saznanja o ovome, molim link ili bilo kakvu informaciju.

Hvala!

Reply to
E.T.
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.