Djeèji auto na akumulator

Dobio sam rabljeni auto na akumulator. Na zadnjim kotaèima ima 2 elektromotora 12 V. Za upravljanje ima ruèicu

rikverc,1. brzina, 2 brzina. koja je u sprezi sa prekidaèima. Na binsima je shema sliènog auta. Kako spojiti motore,

mo¾da 1. brtina - motori serijski, 2. brzina - motori paralelno, rikverc 1. brzina - zamjena polaritete?

Reply to
Iver
Loading thread data ...

Slo¾io sam shemu, danas æu probat po njoj spojiti, satvio na binse

Reply to
Iver

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.