zostałem porażony - Page 6

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: zostałem porażony
Użytkownik Paweł Pawłowicz napisał:
Quoted text here. Click to load it

Gdzie jest ta jedna godzina? W jakimś rozporządzeniu, czy regulaminie
konkretnej szkoły?

W ustawie o systemie oświaty:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:
4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i
młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z
indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
5a)  opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie
realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów
nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły
każdego typu w skróconym czasie;

W karcie nauczyciela również na samym początku istnieje taki obowiązek.
Jedna godzina w tygodniu to sporo za mało. Z moich dawnych lat pamiętam
co najmniej dwie godziny kółka zainteresowań tygodniowo, czy jakiegoś
SKS (to dla sportowców). Szkoła prowadziła zajęcia dla krzywych
kręgosłupów i inne takie. Jak się trafiał masowy problem, np. nagle
większość przestaje rozumieć o co chodzi w pisemnym dzieleniu, to
organizowali pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze, żeby nie zawalić
programu. Jeżeli teraz jest tylko jedna godzina tygodniowo na
nauczyciela, to nie dziwię się, że przy obowiązkowych 18 godzinach
minimum w podstawówce, tych psich pieniądzach, koszach na głowach -
nadal jest sporo kandydatów do zawodu :-) Za moich czasów ....

Przestaje mnie dziwić, że jest nagły wysyp dysfunkcyjnych. Każdy
uczestnik ma w tym interes. Dzieciaki uczą się prześlizgiwania przez
życie, poradnie wydające zaświadczenia mają kasę (chyba za darmo takich
głupot nie wypisują) a nauczyciele nie starają się weryfikować, bo też
nie mają w tym interesu.
Maciek


Re: Re: zostałem porażony

Quoted text here. Click to load it

W Karcie Nauczyciela. ZostaB3%a wprowadzona w zeszB3%ym roku. Od
przyszB3%ego roku majB1% byE6% dwie.

Quoted text here. Click to load it

Jak sam napisaB3%eB6%, sB1% to przepisy ogF3%lne.
CzEA%B6E6% tych obowiB1%zkF3%w peB3%ni pedagog, obowiB1%zki nauczycielka=
 sB1% takie,
jak napisaB3%em. Z jednym uzupeB3%nieniem: nauczyciel powinien napisaE6%
program dla dzieci z dysfunkcjami i realizowaE6% go w trakcie normalnych
zajEA%E6 z resztB1% klasy. WyobraBF%asz to sobie? Czysta fikcja.

Quoted text here. Click to load it

Zwykle nauczyciele prowadzB1% zajEA%cia dodatkowe, aby wypeB3%niE6% =
wymagania
"Ustawy o awansie zawodowym nauczycieli". Jest to jeden z najbardziej
idiotycznych aktF3%w prawnych, jakie kiedykolwiek widziaB3%em. W praktyce
dziaB3%a tak, BF%e nauczyciel zbiera papierki do awansu, bo z tego ma
pieniB1%dze, kosztem tego, co robiE6% powinien. Czyli uczenia.20%
A uzyskany stopieF1% awansu pozostaje w caB3%kowitej abstrakcji do
wartoB6%ci edukacyjnej nauczyciela.

Quoted text here. Click to load it

WypisujB1% za darmo.20%

Pozdrawiam,
PaweB3%

Re: zostałem porażony
Użytkownik Paweł Pawłowicz napisał:
Quoted text here. Click to load it

Jak to było? Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie....
O tempora, o mores, o ku...

Re: Re: zostałem porażony

Quoted text here. Click to load it

No to jeszcze cytacik ze strony MEN o reformie systemu edukacji:

"Jeszcze kilka lat temu tylko okoB3%o 50% uczniF3%w z kaBF%dego rocznika
podejmowaB3%o naukEA%20
w szkoB3%ach umoBF%liwiajB1%cych zdawanie matury. DziB6%, po ukoF1%czeniu
gimnazjum, takie szkoB3%y20%
wybiera 80% uczniF3%w. W rezultacie co drugi Polak w wieku od 19 do 24
lat studiuje, zaB6%20
liczba studentF3%w w Polsce, w ciB1%gu zaledwie kilku lat, wzrosB3%a aBF%
piEA%ciokrotnie. 20%
DziB6% w szkoB3%ach koF1%czB1%cych siEA% maturB1%, a nastEA%pnie na =
uczelniach, mamy
duBF%B1 grupEA%20
mB3%odzieBF%y, ktF3%ra dawniej zakoF1%czyB3%aby swojB1% edukacjEA% w =
zasadniczej
szkole zawodowej. 20%
Jest jasne, BF%e szkoB3%a powinna tEA% nowB1% populacjEA% uczyE6% =
inaczej;
tymczasem dzisiejsze progra-
my nauczania zostaB3%y stworzone z myB6%lB1% o zdolniejszej poB3%owie =
kaBF%dego
rocznika."

A wiEA%c obniBF%amy poziom tak, aby kaBF%dy matoB3% miaB3% dyplom mgr.

Pozdrawiam,
PaweB3%

Re: Re: zostałem porażony
(ciap)
Quoted text here. Click to load it

Z czego większość to "nowe" uczelnie zlokalizowane po "wsiach" :-(

Włodek


Re: zostałem porażony
Użytkownik Włodzimierz Wojtiuk napisał:
Quoted text here. Click to load it

A wszystko zepsuł minister obrony narodowej. Brak obowiązkowego wojska
spowodował obniżenie ambicji edukacyjnych wśród młodzieży płci męskiej
:-) Taki upadek wpływów do kasy.
Maciek

Re: zostałem porażony
Użytkownik Paweł Pawłowicz napisał:

Quoted text here. Click to load it

I jeszcze się tym chwalą ... W sumie nie dziwię się, że wszyscy tak
łatwo łykają te dysfunkcje. Ogólne manie wszystkiego w d....

Re: zostałem porażony
Użytkownik Paweł Pawłowicz napisał:

Quoted text here. Click to load it

Widzisz i to jest właśnie osoba godna szacunku, która mimo problemów,
pracuje nad sobą. Póki jest się w stanie opanować, póty pamięta co ma
zrobić i pisze poprawnie. Gdyby nigdy nie próbowała zmienić swoich wad,
to by nigdy, nawet na spokojnie nie napisała prawidłowego słowa.
Puszczają nerwy i wychodzą problemy ale to już inna sprawa. Z całą
pewnością zdrowo się napracowała, żeby pisać zrozumiale dla innych. Dla
mnie patologią jest uwalnianie od obowiązku tylko dlatego, że się ma
papier od psychologa. Mam papierek, to już nic nie muszę robić.
Maciek

Re: Re: zostałem porażony

Quoted text here. Click to load it
 ma20%
Quoted text here. Click to load it

Tu peB3%na zgoda.
Tak nawiasem mF3%wiB1%c, o ile siEA% nie mylEA%, uczniowie z dysfunkcjami
piszB1% normalny egzamin gimnazjalny i maturalny, tylko zaznaczajB1%, =
BF%e
sB1% dysfunkcyjni. A pF3%BCniej na studiach mogB1% trafiE6% na takiego
egzemplarza, jak piszB1%cy te sB3%owa, ktF3%ry po prostu nie sprawdza
kolokwiF3%w czy kartkF3%wek pisanych "alternatywnB1% ortografiB1%" i =
wpisuje
paB3%EA.

Pozdrawiam,
PaweB3%

Re: zostałem porażony
Użytkownik Paweł Pawłowicz napisał:
Quoted text here. Click to load it

I prawidłowo. Dyplom ma mieć określoną wartość - wyznaczać minimum
wiedzy, minimalny poziom. Nie interesuje mnie jakie dysfunkcje ma lekarz
:-) Skoro nim jest, to chcę mieć minimum zaufania do jego wiedzy.
Kandydat na zegarmistrza z chorobą alkoholową nie zda egzaminu i konic
ale to w rzemiośle. Gdzie indziej pewnie by go puścili, tylko by nie
umiał rozebrać i złożyć zegarka.
Maciek

Re: zostałem porażony
Użytkownik Paweł Pawłowicz napisał:

Quoted text here. Click to load it

Jescze jedno - póki co piszą normalny. Gdy pojawiły się plany
wprowadzenia matematyki na maturę, to od razu ruszyła fala dyskalkulii.
Naiwni rodzice myśleli, że to ich pociechy uratuje od znienawidzonego
przedmiotu i zasad logiki. Na szczęście ministerstwo "uspokoiło"
towarzystwo, że to nic nie da. Nie analizowałem tematu do końca ale
podobno dyskalkulia ma pozwalać na dłuższe pisanie egzaminu a nie
zwolnienie z niego.
Co z tego zrobią w przyszłości, to już nie wiem...
Maciek

Re: Re: zostałem porażony

Quoted text here. Click to load it

Przy okazji: fakt, BF%e matematykEA% wprowadzono do matury jako przedmiot
obowiB1%zkowy, zawdziEA%czamy Unii Europejskiej. Polska podjEA%B3a takie
zobowiB1%zanie w Traktacie Akcesyjnym, wymuszone przez stronEA% unijnB1%
wbrew zamiarom ministerstwa.
Ale odeszliB6%my daleko od tematu grupy...

Pozdrawiam,
PaweB3%

Re: zostałem porażony
Użytkownik Paweł Pawłowicz napisał:
Quoted text here. Click to load it

No - jesteśmy porażeni :-) Z tą matematyką, to nie wiedziałem. A tak
wmawiali małolatom, że Unia to dla nich samo dobro :-)

Re: (OT) zostałem porażony
Quoted text here. Click to load it

No!
Dadzą nam jeszcze _popalić_!

Włodek :/


Re: zostałem porażony
On Mon, 15 Feb 2010 20:36:21 +0100,  Maciek wrote:
Quoted text here. Click to load it

Malolaty nie glosuja :-)

A poza tym to moze i dobrze, przynajmniej matura cos znaczy, a nie ze
delikwent zna polski :-)

J.Re: zostałem porażony

Quoted text here. Click to load it
(i
Quoted text here. Click to load it
poziomu z

żebyś nie wiem jak definiował wykształcenie ogólne, pisanie po polsku
raczej zawsze będzie się kwalifikować, a od tego się zaczęło OIDP?

e.


Re: zostałem porażony
Pan Piotr Gałka napisał:

Quoted text here. Click to load it

Znam przypadek wuefmena psychopaty, który uczniowi po operacji
kardiochirurgicznej (rozcinany mostek) kazał robić pompki.
O operacji w szkole wszyscy wiedzieli, bo jakże by inaczej.
Papiery też na to były.

--
Jarek

Re: zostałem porażony
Quoted text here. Click to load it

Czy zna ktoś "normalnego" wuefmena", dla mnie to jakiś odrębny gatunek.

Włodek


Re: zostałem porażony
Użytkownik Włodzimierz Wojtiuk napisał:
Quoted text here. Click to load it

Dodaj do kolekcji panów od ZPT :-) czy jak to się teraz może nazywać.

Re: zostałem porażony

Quoted text here. Click to load it

"Gebels" ze szkoły 279 w Warszawie? :)) (przełom lat 70/80 ub. wieku)
Ech, menda jakich mało...

--
Pająk chwat,
wszystkich brat!


Site Timeline