W jaki sposob dostac czesc do odtwarzacza CD?

Dzieñ dobry wieczór wszystkim grupowiczom :-)

Pierwszy mój list na t± grupê - dlatego ewentualnie przepraszam je¶li pytanie jest bardzo lamerskie. Czy kto¶ wie w jaki sposób mo¿na by ¶ci±gn±æ czê¶æ do odtwarzacza CD Aiwy? Wiem, ¿e najpro¶ciej oddaje siê do serwisu ale ja ju¿ nie oddam... Dawno temu kupi³em odtwarzacz XP-R100 - po 3 miesi±cach odda³em go do naprawy gwarancyjnej bo panel (razem z wy¶wietlaczem LCD) przesta³ dzia³aæ i po chwili przesta³ dzia³aæ ca³y cd-player. Okaza³o siê, ¿e co¶ tam z tasiemk± ³±cz±c± g³ówn± p³ytkê z p³ytk± panelu by³o nie tak - wymienili wszystko by³o dobrze przez czas jaki¶ lata... Ostatnio zacz±³ mi ten odtwarzacz bardzo nawalaæ - objawy podobne jak kiedy¶, rozkrêci³em (my¶la³em ¿e to z powodu kurzu-bo istotnie zabrudzony troszeczkê by³) i co siê okaza³o... tasiemka zosta³a tak 'przyci¶niêta' plastikow± pokryw± (podczas tamtego 'naprawiania'), ¿e musia³a prêdzej czy pó¼niej zepsuæ siê znowu. Jako, ¿e gwarancja minêla wieki temu, mieszkam w innej czê¶ci Polski ni¿ kiedy¶, my¶la³em, ¿e dostanê tak± tasiemkê w serwisie w mie¶cie gdzie mieszkam (Wroc³aw). Jakie by³o moje zdziwienie kiedy siê dowiedzia³em, ¿e Pan nawet jak mu zap³acê zaliczkê - to nie zamówi mi tej tasiemki je¶li nie posk³adam playera, przyniosê mu do serwisu i zostawiê na jaki¶ miesi±c... Czy jest jakakolwiek mo¿liwo¶æ (mo¿e kto¶ z was ma instrukcje serwisowe albo mo¿liwo¶æ sprowadzenia mi tej - lub zamiennej czê¶ci) aby to dostaæ przez internet. Na razie chcia³em sam znale¼æ symbol z instrukcji serwisowej ale po 2h szukania odpu¶ci³em bo wszêdzie s± instr. serw. za pieni±dze - a to w moim przypadku bez sensu posiadaæ to tylko po to ¿eby dowiedzieæ siê jednego symbolu. Mogê podaæ symbol który siê znajduje na ta¶mie: AWM 20624 80C VW-1 TOTOKU-Y -F-

29 stykowa tasiemka szeroko¶ci ok 14mm i d³ugo¶ci ok 90mm ³±cz±ca p³ytkê g³ówn± z p³ytk± na której jest radio, wy¶wietlacz LCD i przyciski panelu model playera to XP-R100. Czy kto¶ móg³by mi pomóc to w jaki¶ sposób kupiæ, mo¿e kto¶ zna miejsce gdzie dostanê co¶ takiego? Mo¿e s± tu ludzie którzy zajmuj± siê serwisowaniem aiwy i mogliby mi takie co¶ przes³aæ za zaliczeniem?

Prosze o pomoc

Pozdrawiam Kammill

--
  ...patrzeæ nie znaczy widzieæ...
...wiedzieæ nie znaczy rozumieæ...
Reply to
Kammill
Loading thread data ...

U¿ytkownik "Grzegorz Kasprowicz" napisa³ w wiadomo¶ci news:bev14g$kqe$ snipped-for-privacy@sunnews.cern.ch...

to chyba najtanszy sposob i kto wie czy nie najlepszy?

Reply to
Lopi

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.