Motorola MC68HC11A1FN

Witam! Proszê szanownych grupowiczów o poradê. Nie mam zbyt wielu do¶wiadczeñ zwi±zanych z Motorol±, dlatego zapytujê: Gdzie kupiê, MC68HC11A1FN ? Jest w obudowie PLCC52. Potrzebna mi jest 1 szt.

Reply to
Sylwester Łazar
Loading thread data ...

Okaza³o siê, ¿e 68HC11A, zosta³ zast±piony seri± 68HC11E Niestety nie mo¿na przenie¶æ kodu bezpo¶rednio, dlatego zale¿y mi na wersji 68HC11A. Proszê o pomoc kogo¶ kto mo¿e mi sprzedaæ 1 szt. pozdrawiam Sylwester £azar

Reply to
Sylwester Łazar

Dosta³em wiadomo¶æ, gdzie mo¿na kupiæ. Dzwoni³em, ale maj± tylko

68HC11A1T. Podobno jest to zamiennik Ale jaka jest ró¼nica?

Sylwester £azar

Reply to
Sylwester Łazar

RAM byæ mo¿e nie szkodzi. To zale¿y od programu. Motorola wyra¼nie pisze w biuletynie EB193, ¿e nie mo¿na.

Tak te¿ my¶la³em, dlatego zada³em sobie wiele trudu, aby znale¼æ znaczenie Tej literki, b³êdnie szukaj±c w kartach Motoroli..., a¿ do czasu kiedy przyszed³ scalak 68HC11A1T. Z namaszeniem wyci±gn±³em go z torebeczki i czytam: T O S H I B A :-)

Dziêkujê wszystkim, którzy okazali mi wiele ¿yczliwo¶ci i pomocy. Sprawa zosta³a definitywnie rozwi±zana. TOSHIBA chodzi poprawnie, zreszt± jeden z kolegów przys³a³ mi oryginalny chip - te¿ chodzi. Wszystkim dziêkujê. pozdrawiam Sylwester £azar ____________________________________________ ///ALPRO///- Projektowanie Systemów Elektronicznych tel: +48 604 873468 tel/fax: +48 61 8267395 ____________________________________________

Reply to
Sylwester Łazar

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.