mips a arm

Witam. Czym ogólnie ró¿ni± siê te dwie architektury mips i arm? Czy mo¿na je wogóle jako¶ porównaæ?

Pozdrawiam Pawe³

Reply to
pawel
Loading thread data ...

a czy przypadkiem MIPS nie jest miar± wydajno¶ci procesora?

Mega Iinstruction Per Second

?
Reply to
Adam Brzostek

Zdecydowanie mo¿na. Obie architektury to RISC, w dodatku "zbli¿one". (przyk³adowo Sparc czy Hyperstone to trochê inne podej¶cia do tematyki RISC). Swego czasu maszynki klasy pocketpc robiono w kilku odmianach - m.in. ARM i MIPS. Czym siê rózni± ? Trzeba by porównaæ konkretne rozwi±zania w obu rdzeniach, i to w odpowiadaj±cych sobie "generacjach" - np R4000 vs ARM7 ? (tu mogê siê myliæ ..) Ale generalnie obie "rodziny" sz³y równo do przodu (obie np mia³y okrojone wersje z 16 bitowymi core (M16 i thumb), obie wspó³pracowa³y z dodatkowymi koprocesorami (fpu, fixedpoint, vector) w podobny sposób (o ile dobrze pamiêtam)) . MIPS zawsze jednak by³ o krok do przodu i robi³ znacznie wydajniejsze (i dro¿sze) procesory. Mimo to dzi¶ w wiêkszo¶ci urz±dzeñ siedz± arm-y lub ich klony.

--
analog
Reply to
Analog

Analog napisał(a):

Włączenie z tym że MIPS był także w wersji 64bitowej a ARM OIMW jeszcze nie.

Takie życie, nie zawsze to co technicznie lepsze wygrywa.

pozdr

Radek

Reply to
Radoslaw Korzeniewski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.