AT89S52

Witam:
Zaprogramowa³em AT89S52 mo¿e ze 40 razy i zdech³....Z AT89S8252 i innymi
procami nigdy siê to nie zdarzy³o.
Czy mo¿e to byæ wada fabryczna ? Mo¿e kto¶ z Kolegów mia³ podobny przypadek
swiniaczek
Reply to
swiniaczek
Loading thread data ...
Czy programowa³e¶ przez spi? Bo je¶li tak to ja mia³em taki przypadek. Po kilku razach przesta³ reagowaæ na próby programowania przez spi co ciekawe w trybie równoleg³ym nadal siê programuje ale po rêcznym wybraniu w programatorze typu uk³adu poniewa¿ po tym jak przesta³ siê programowaæ przez spi to równie¿ przesta³ podawaæ swoj± sygnaturkê w trybie równoleg³ym. a czy uda³o ci siê odpaliæ licznik T2. Bo u mnie w uk³adach w obudowie dip40 nie chodzi³ natomiast w plcc44 ten sam soft chodzi³ (napisany wcze¶niej na 89c52) pozdrawiam s³awek
Reply to
invalid unparseable
Tak przez SPI....Natomiast licznika T2 nie sprawdzi³em.
Pozdr. swiniaczek
Reply to
swiniaczek

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.