UP/DOWN brojac ?

Pozdrav Trebam napraviti brojac od 0 do 9 ali neznam kak to izvesti.Za pola imam rjesenje sa 4511 cipom ali on ima 4 ulaza a ja trebam up/down, ustvari kad pritisnem jednu tipku ide za jedan broj gore a druga tipka broj manje. Ako ima ko kakvu semu ili ideju kak to izvesti na ulazu 4511. Hvala

Reply to
Ivan
Loading thread data ...

m

kad

Probaj sa 40192 ili sa 4510 to su dekatski up/dn broja=E8i.

Reply to
briglja

Probaj sa 40192 ili sa 4510 to su dekatski up/dn brojaèi.

Reply to
Ivan

Ima dosta up/down brojaèa, ti treba¹ odabrati. Za ¹emu spajanja treba ti samo datasheet od pojedinog èipa. Postoje brojaèi koji imaju jedan ulazni pin za brojanje, a drugi pin koji odreðuje smjer brojanja, a postoje i oni sa razlièitim ulazima za razlièite smjerove brojanja. Pitanje je koliko treba brojati? Recimo da bi razlièitim tipkama brojao bolji su ti brojaèi sa posebnim ulazima kao primjerice 74193 ili jo¹ bolje 74hc193 ali on broji do

  1. Mislim da verzija 74190 broji do 10. Èip 4511 nije brojaè nego
7-segmentni dekoder-driver sa memorijom. Njega mo¾e¹ koristiti da ti dekodira ono ¹to si nabrojao na 74hc190.

Ako spoji¹ tipke direktno na ulaze brojaèa sigurno neæe¹ uspjeti postiæi ¹to ¾eli¹, uèiniæe ti se da svaki pritisak tipke umjesto jednom odbroji i po nekoliko puta, a zapravo odbroji i vi¹e stotina puta zbog istitravanja kontakta. Tipke mora¹ spojiti na ulaze preko nekih monostabila.

toni

Reply to
toni_mostar

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.