LED boja

kako podosta ljudi naruèuju sa ebaya i ja sam jedan od njih....te naruèio

formatting link

kako se vidi ovdje se radi o LED sa razlièitim bojama... dali je ikako moguæe napraviti da sve ledice svijetle samo u 1 boji...... npr. plavoj?

Reply to
--zoki--
Loading thread data ...

Na¾alost ne, jer se radi o LED emiterima koji u jednom kuæi¹tu imaju 3 emitera u 3 boje (RGB) i mali IC koji postupno pali te emitere, pa ispadne kao da se boje prelijevaju iz jedne u drugu.

Nije moguæe razdvojiti ih.

Reply to
-Rio-

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.