AM demodulacija i RF filteri

Hmmm, postao sam ovo na hr.rec.radio ali sam kasnije sku¾io da nema tamo nikoga :) Poèeo sam malo prouèavati radio tehniku pa imam par pitanja. Recimo, ne ka postaja emitira na 150MHz AM signal. Za AM demodulaciju, da li je potreb no taj signal transponirati na koju drugu frekvenciju ili se mo¾e demodul irati odmah sa 150MHz. Moje mi¹ljenje je da se mo¾e odmah ali nisam sig uran. A drugo je pitanje. U electronic workbench sam radio neke simulacije sa bandpass filterom. Proraèune sam radio pomoæu ARRL priruènika, me ðutim, nekako mi uvijek centar filtera pobjegne gore, nikad nije onako ka ko meni treba. Da li to electronic workbench zeza ili ja trebam jo¹ jedno m proæi kroz proraèune?

Reply to
Mario Matovina
Loading thread data ...

Prava grupa ti je hr.rec.radio.amateri ;) U vezi AM modulacije. Mo¾e¹ demodulirati taj signal na bilo kojoj frekvenciji nositelja. Meðutim to se iz vi¹e razloga u praksi nikad ne radi. Nemam vremena za detalje, odgovorim ti poslije f

Reply to
filiplolicREMOVE

AM mozes demodulirati na nosecoj frekvenciji, kao sto ti je Filip rekao.

EWB mi je znao raditi probleme ali rezonantne frekvencije filtera je uglavnom dobro racunao.

Reply to
Svemirko

nikoga :)

postaja emitira na 150MHz AM signal. Za AM demodulaciju, da li je potrebno taj signal transponirati na koju drugu frekvenciju ili se mo¾e demodulirati odmah sa

150MHz. Moje mi¹ljenje je da se mo¾e odmah ali nisam siguran. A drugo je pitanje. U electronic workbench sam radio neke simulacije sa bandpass filterom. Proraèune sam radio pomoæu ARRL priruènika, meðutim, nekako mi uvijek centar filtera pobjegne gore, nikad nije onako kako meni treba. Da li to electronic workbench zeza ili ja trebam jo¹ jednom proæi kroz proraèune?

Mo¾e se demodulirati direktno, meðutim glavni razlog za¹to se koriste meðufrekvencija (ili vi¹e njih) su IF (ilitiga MF) pojaèala i standardni IF filtri (obièno 455 kHz ili 10,7 MHz), pa onda mixanjem LO (lokalnog oscilatora) i ulaznog spektra dobijamo razne produkte na naèin da nam u IF podruèje upada produkt LO i signal koji ¾elimo obraditi. Takve prijemnike nazivamo superheterodinima (ili dvostruku superheterodyne ako ima dve meðufrekvencije radi eliminiranja zrcalnih fkrevencija) - inaèe, ako nisi upoznat s radiotehnikom mo¾da zvuèi "bombastièno", al zapravo je to "obièni" standardni prijemnik u svakodnevnoj upotrebi.

Kaj to konkretno znaèi za direktnu demodulaciju na 150MHz? Znaèi da bi kompletni ulazni krug, ulazni filter i svi stupnjevi RF pojaèala morali biti ugoðeni na 150MHz. I naravno, ako bi htel promjeniti frekvenciju moral bi opet na¹telati sve stupnjeve.

Dakle, u svakom sluèaju, ako radi¹ prijemnik, preporuèa se superheterodyne.

--
Pozdrav! 

     Tomy, 9A5ALL 
 Click to see the full signature
Reply to
Tomy, 9A5ALL

Upoznat sam sa heterodyne prijemnicima. Trebao bi mi za jednu jedinu frekvenciju pa sam zato pitao. A ni zrcalne frekvencije ne bi trebale biti problem kad mi treba samo uski pojas. Bandpass filter bi to trebao srediti

Reply to
Mario Matovina

frekvenciju pa sam zato pitao. A ni zrcalne frekvencije ne bi trebale biti problem kad mi treba samo uski pojas. Bandpass filter bi to trebao srediti

Da, samo raèunaj s time da iza filtera dolazi pojaèalo. Pa onda jo¹ jedan stupanj pojaèala, pa jo¹ jedan :) Svako od njih mora imati filter, nesmije prooscilirati itd. :)

A ovak uzme¹ bilo koji IF IC (ovisno o tome kakav ti treba) ispred stavi¹ LO, mixer i filter i to je to.

--
Pozdrav! 

     Tomy, 9A5ALL 
 Click to see the full signature
Reply to
Tomy, 9A5ALL

Za¹to bi trebalo trostupanjsko pojaèalo ako veæ nakon njega imam akti vni mixer koji isto dodaje malo pojaèanja?

Reply to
Mario Matovina

koji isto dodaje malo pojaèanja?

Ne mora biti trostupanjsko, to sam navel kao primjer zakaj je bolje imati integrirano IF pojaèalo (jer mo¾e imati n stupnjeva). U praksi to jesu 3 do 6 stupnjeva. Treba te uV-te malo ojaèati da bi ih mogao demodulirati.

--
Pozdrav! 

	Tomy, 9A5ALL 
 Click to see the full signature
Reply to
Tomy_9A5ALL

OK a koju bi mi meðufrekvenciju preporuèio za demoduliranje AM signala? Mo¾da neka od standardnih, oko 455kHz?

Reply to
Mario Matovina

a u meðuvremenu drugi dio pitanja. bandpass filter za 7.25MHz sa ¹irino m pojasa od 2MHz. Opet sam kad sam izraèunao dobio centar filtera puno da lje nego ¹to je trebalo.

formatting link

kad namjerno krenem raèunati za ni¾u frekvenciju (oko 0.6MHz ni¾u) do bijem dobro

formatting link
formatting link

e sad kome vjerovat - ARRL priruèniku ili electronic workbench?

Reply to
Mario Matovina

Daj shemu i vrijednosti. f

Reply to
Filip Lolic

neka od standardnih, oko 455kHz?

Ovisno o BW. Ako je voice, a ¹irina 12kHz, onda je 455kHz u redu.

--
Pozdrav! 

	Tomy, 9A5ALL 
 Click to see the full signature
Reply to
Tomy_9A5ALL

pojasa od 2MHz. Opet sam kad sam izraèunao dobio centar filtera puno dalje nego ¹to je trebalo.

dobro

Ako je LC filter u pitanju nebi se ja sekiral oko 0.6MHz. Nekad je dosta da jedan namotaj malo rastegne¹ zavojnicu i veæ si +/- 0.5MHz.

EWB uzima idealne vrijednosti, èega u praksi nema, ali je matematièki ispravan. U ARRL priruèniku je vjerojatno netko stavil provjerene vrijednosti iz prakse.

--
Pozdrav! 

	Tomy, 9A5ALL 
 Click to see the full signature
Reply to
Tomy_9A5ALL

nikoga :)

postaja emitira na 150MHz AM signal. Za AM demodulaciju, da li je potrebno taj signal transponirati na koju drugu frekvenciju ili se mo¾e demodulirati odmah sa

150MHz. Moje mi¹ljenje je da se mo¾e odmah ali nisam siguran. A drugo je pitanje. U electronic workbench sam radio neke simulacije sa bandpass filterom. Proraèune sam radio pomoæu ARRL priruènika, meðutim, nekako mi uvijek centar filtera pobjegne gore, nikad nije onako kako meni treba. Da li to electronic workbench zeza ili ja trebam jo¹ jednom proæi kroz proraèune?

BTW, mo¾da bolje da nam toèno objasni¹ kaj ti treba, kaj toèno hoæe¹ slu¹ati tim prijemnikom i u kojim uvjetima (snaga TXa, udaljenost, antena i sl.). Jedini za koje znam na AMu na VHFu je Airband.

--
Pozdrav! 

	Tomy, 9A5ALL 
 Click to see the full signature
Reply to
Tomy_9A5ALL

Airband je do 136 MHz, njemu mo¾da treba za meteorolo¹ki satelit ili?

Reply to
vaso

Znam, mislil sam da je 150MHz onak, neodreðeno :) Nisu ni meteo sateliti AM... ili?

--
Pozdrav! 

     Tomy, 9A5ALL 
 Click to see the full signature
Reply to
Tomy, 9A5ALL

formatting link

tu je shema. A ovo sam opæenito bubnuo neku frekvenciju.

Reply to
Mario Matovina

Shema navalja - IN analizatora mora biti spojen paralelno izvoru a OUT paralelno izlazu filtera...

Reply to
megamusic

E sad je dobro. Ma tra¾io sam po internetu kako spojiti taj analizator i na nekoj "pametnoj" stranici na¹ao da se onako spaja. sada je po proraè unu kako i treba bit.

Reply to
Mario Matovina

150Mhz +- koji kiloherc su ruski prastari navigacijski sateliti i jo¹ se mogu èuti ali nisu AM, naravno.
Reply to
Darko_swl

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.