12V stolna lampa...?

Trebao bih napraviti nekoliko stolnih lampi koje ba¹ trebaju bit ruèni rad pa stoga nedolazi u obzir ove kupovne... e sad imam nekoliko onih 12V transformatora/punjaèa (od rutera) a htio sam i kupiti 2-3 ovakva

formatting link
, dali mogu njih spojit direktno na MR16 utor za 12V ¾arulju?

I pitanje za napredne: dali æe takav 12V sistem raditi normlno ako se koristi u na¹em 240V sustavu te u 115V USA sustavu?

Hvala i pozz grupi!

Reply to
_Marius_
Loading thread data ...

Adapteri iz routera su najèe¹æe AC a ne DC pa pogledaj prvo to jer ih ima i AC i DC. Ako adapter mo¾e raditi i na 110 i 220 to pi¹e na njemu, a veæina mo¾e. Ako pi¹e samo 220V onda ne mo¾e.

Reply to
The Unbound

Ovaj s linka mo¾e raditi i u EU i u SAD-u zbog univerzalnog ulaznog napona (110-240V). Snaga mu je 24 W, pa mo¾e napajati halogenu ¾arulju

12V 20W ili slabiju, no pazi, ovi jeftiniji adapteri se dosta griju pod nazivnim optereæenjem i kratkog su vijeka trajanja.

Dobar æe biti bilo koji adapter kojemu odgovaraju potrebni tehnièki podaci, a za tvoj sluèaj to je: Za EU: Input 220-240 V, 50 Hz Za USA: Input 115 V, 60 Hz

Izlaz za ¾arulju mo¾e biti AC ili DC, ¾arulji svejedno: Out: 12 V 0,9 A (900 mA) ili vi¹e (ovo je za 10 W ¾arulju).

Snaga je (u grubo) umno¾ak napona i struje.

Reply to
-Rio-

Adapteri iz routera su najèe¹æe AC a ne DC pa pogledaj prvo to jer ih ima i AC i DC. Ako adapter mo¾e raditi i na 110 i 220 to pi¹e na njemu, a veæina mo¾e. Ako pi¹e samo 220V onda ne mo¾e.

Neki adapteri su 12V 2A a neki 12V 1A - dali to mo¾e pravit probleme za MR16 ¾arulju?

Reply to
_Marius_

Kakav bi adapter preporuèili, ¹to se tièe kvalitete, te¹ko mi je razdvojiti na ebay-u koji bi bili kvalitetniji a koji ne?

Reply to
_Marius_

Nije bas tako. Adapteri sa AC izlazom sigurno ne radi na oba napona jer je unutra trafo i trebao bi selektor napona - neisplativo (pogotovo sto je USA prikljucak drugaciji). Neki adapteri sa DC izlazima (SMPS) mogu raditi na oba napona ali nisu bas tako uobicajeni.

Reply to
megamusic

12v ¹ta? AC ili DC? Pretpostavljam da je DC i onda je OK. Ako ¾arulja ima vi¹e W nego umno¾ak struje i napona onda ne mo¾e a ako nema onda mo¾e. Znaèi 12V x 2A = 24W. Koliko je W ¾arulja?
Reply to
The Unbound
12v ¹ta? AC ili DC? Pretpostavljam da je DC i onda je OK. Ako ¾arulja ima vi¹e W nego umno¾ak struje i napona onda ne mo¾e a ako nema onda mo¾e. Znaèi 12V x 2A = 24W. Koliko je W ¾arulja?

To bi bile lampe iskljuèivo za led ¾arulje, stavio bih 4W do max 9W tako da mi koliko vidim tad pa¹e i 1A.

Reply to
_Marius_

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.