DataFlash i programator

Witam.

Mam problem z oprogramowaniem pamiêci AT45DB161. Podczas odczytu dane nie s¹ takie jakie zapisywa³em ale tak naprawde to nie wiadomo czy b³¹d tkwi w procedurze zapisu czy odczytu. Mam pytanie czy istniej¹ programatory którymi mozna odczytaæ tak¹ pamiêæ? Wtedy sprawa napisania procedur znacznie by sie uproœci³a. Maj¹c taki programator do EEPROM-a rozpracowa³em go w jeden wieczór a z t¹ kostk¹ mêczy³em sie ca³y weekend i nic. Na stronach ATMEL-a s¹ procedurki do tej pamiêci ale to innego procka, ja robie to w ATMEGA16 mo¿e tu jest jakiœ problem.

Pozdrawiam.

Reply to
Kuczek Witold
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.