RS-485 moduli

Da li je nekome poznato, gdje bih mogao kupiti module koji se spajaju preko RS-485 komunikacije i na sebi imaju odreðeni broj digitalnih ulaza i izlaza? Trebao bih vi¹e takvih modula, ¹to znaèi da bi se na svakom trebala podesiti nekakva adresa, a softwer iz PC-a bi s time upravljao na naèin da odreðenom komandom mo¾e ukljuèiti/iskljuèiti npr. izlaz br. 2 na modulu br.

5 ili na slièan naèin proèitati stanje na nekom ulazu ??
Reply to
Zor
Loading thread data ...

Ako ti netrebaju certifikati i sl. mo¾e se napravit.

Reply to
Tomislav

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.