Uk³ad losowy

Mam taki problem. Muszê sklechciæ uk³ad który bedzie losowo za³acza³ ile¶ tam urz±dzeñ (powiedzmy 10, ale liczba do negocjacji :)). I najpowa¿niejszy problem na jaki natrafi³em to realizacja jakiej¶ pseudolosowo¶ci. Nie musi to byæ losowo¶æ totalna. Mo¿e to byæ jaki¶ straasznie d³ugi cykl. Ale najwa¿niejsze w tym wszystkim to to ¿eby uk³ad by³ jaknajprostszy i jaknajtañszy. Z pewnych wzglêdów chcia³bym unikn±æ stosowania mikrokontrolerów. Z moich dotychczasowych przemy¶leñ wysz³o mi ze naj³atwiej chyba bêdzie zrobiæ jakie¶ uk³ady czasowe które bêda na siebie oddzia³ywaæ. My¶la³em tez ¿eby w roli losowo¶ci zastosowaæ jakie¶ czynniki zewnêtrzne (np. mikrofon). Jakie¶ propozycje w co siê zag³ebiæ? :) TIA :)

--
+-----Pozdrawiam------+----------------------------------+
 \ Mateusz Majchrzycki \ Fanatycy to ludzie, którzy       \
 Click to see the full signature
Reply to
Mateusz Majchrzycki
Loading thread data ...

Mateusz Majchrzycki napisal nam:

w EDW bylo kiedys cos takiego (by zmylic drecha jak Ciebie nie ma w domu, wiesz lampa ON,OFF itd)

mysle wlasnie o tym samym, kilka obwodow RC wyznaczajacych czas ale R dac w formie termistora albo fotorezystora? :)

Reply to
Krzys-iek

Je¶li losowo¶æ mo¿e siê powtarzaæ co pewien czas to proponujê stary eprom + licznik 4520 + generator 555 i z wyj¶cia danych eproma masz 8 wyj¶æ z za³aczanymi 0 i 1. Przypadkowo¶æ zgodnie z zapisem w eprom. Przy du¿ych epromach (np sterowanie lamp) to cykl powtórzy siê po paru dniach. Koszt oko³o 5 z³ Zbyszek

Reply to
Zbino

LFSR.

Pozdrawiam Piotr Wyderski

Reply to
Piotr Wyderski

kiedyś robiłem losowe zapalanie 8 LEDów. Miałem dwa generatory astabilne RC na NE555 każdy. Jeden sterował licznikiem (szybki, coś koło 1MHz) a drugi latchem i enable drivera (coś koło 1Hz). Równolegle do opornika generatora szybkiego dodałem termistor "nawinie". Rezultaty były dość przypadkowe, mi wystarczyła ta przypadkowość.

Waldek

Reply to
Waldemar Krzok

Sat, 4 Oct 2003 13:58:08 +0200 jednostka biologiczna o nazwie "Piotr Wyderski" snipped-for-privacy@wp.pl wyslala do portu 119 jednego z serwerow news nastepujace dane:

????

Reply to
BLE_Maciek

Linear Feedback Shift Register Poszukaj w dowolnej ksiazce od cyfrowki albo w google. Materialow od metra.

pzdr. j.

Reply to
Jacek R. Radzikowski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.