Problem med avrprogram

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Jeg har hentet dette program ned fra nettet
for at lære bl.a. lidt mere om interupt timeren og lagring i ram området
Desværre kan jeg ikke få programmet til at køre.

det ser ud som om der arbejdes med PortB en gang men så går programmet i stå
ved med low på bit 3 og bit 4

Jeg håber der er nogen der kan fortælle mig hvorfor det går galt?
;******************************************************************
;* A P P L I C A T I O N N O T E F O R T H E A V R F A M I L Y
;*
;* Number:AVR360
;* File Name: "stepmot.asm"
;* Title :Simple high speed step motor controller
;* Date :98.07.02
;* Version :1.00
;* Support telephone :+47 72 88 43 88 (ATMEL Norway)
;* Support fax :+47 72 88 43 99 (ATMEL Norway)
;* Support E-mail : snipped-for-privacy@atmel.com
;* Target MCU :All AVR devices
;*
;***************************************************************
.include "8515def.inc"


;*************** Define global registers ************************
.def temp = R16


;*************** Define constants ******************************
.equ c_value = 500 ;Compare value for output compare interrupt
                   ;500 cycles@5Mhz = 100us


;*************************************************************
;*
;* PROGRAM START - EXECUTION STARTS HERE
;*
;****************************************************************
.cseg

;Initialize interrupt vectors
.org 0x00
 rjmp main

.org OC1Aaddr ;Init Output compare A interrupt vector
 rjmp OC1A;*****************************************************************
;*
;* OC1A- Timer1 Output compare A interrupt routine
;*
;*
;* DESCRIPTION
;*
;* This interrupt routine load new step motor value from the step
;* motor table in SRAM. The values in the table have two functions,
;* the lower nibble contains the value to output to the step motor.
;* The upper nibble holds the address of the next value. First the
;* step value is output to the port, next the address is moved to
;* the XL register.
;*
;* Number of words :6 + return
;* Number of cycles :7 + return
;* Low registers used :None
;* High registers used :3 (temp,XL,XH)
;***************************************************************
OC1A:
 in  temp,SREG
 push temp
 ld  temp,X  ;Load temp with X pointer value
 mov  XL,temp  ;Move value to X pointer
 andi temp,0x0F ;Mask away upper nibble
 out  PORTB,temp ;Output lower nibble to step motor
 swap XL   ;Swap upper and lower nibble
 andi XL,0x0F  ;Mask away upper nibble, address is ready
 pop  temp
 out  SREG,temp
 reti


;*************************************************************
;*
;* Main Program
;*
;* This program initialize Timer 1 output compare interrupt to
;* occur with a interval defined with the c_value constant.
;* The step motor lookup table is loaded from the flash and stored
;* in SRAM address 0x0100 to achieve maximum speed.
;*
;******************************************************************
main:
 ldi  r16,high(RAMEND) ;Intialize stackpointer
 out  SPH,r16
 ldi  r16,low(RAMEND)
 out  SPL,r16
 ldi  temp,0x0F   ;Set PORTB pin3-0 as output
 out  DDRB,temp
 ldi  temp,0x00
 out  PORTB,temp   ;Write initial value to PORTB
 ldi  temp,high(c_value) ;Load compare high value
 out  OCR1AH,temp
 ldi  temp,low(c_value) ;Load compare low value
 out  OCR1AL,temp
 ldi  temp,0x00
 out  TCNT1H,temp   ;Clear timer high byte
 out  TCNT1L,temp   ;Clear timer low byte
 out  TCCR1A,temp   ;Clear timer control reg A
 ldi  temp,0x40
 out  TIFR,temp   ;Clear pending timer interrupt
 out  TIMSK,temp   ;Enable Timer compare interrupt
 ldi  ZH,high(step*2)  ;Init Z pointer to step table in flash
 ldi  ZL,low(step*2)
 ldi  XH,high(0x0100)  ;Init X pointer to RAM location
 ldi  XL,low(0x0100)
 ldi  temp,0x04   ;Load counter value
load:
 lpm       ;Load step value from flash
 st  X+,R0    ;Store step value in RAM
 adiw ZL,0x01    ;Increment flash pointer
 dec  temp    ;Decrement counter
 brne load    ;Continue until table is loaded
 ldi  XH,high(0x0100)  ;Initialize X pointer to RAM location
 ldi  XL,low(0x0100)
 ldi  temp,0x9
 out  TCCR1B,temp   ;Clear timer on compare match,CK/1
 sei       ;Enable global interrupt
loop:
 rjmp loop    ;Do something else

;*** Step motor lookup table ***
step:
.db 0x19,0x2C,0x36,0x03

Site Timeline