Polska myśl techniczna - Page 5

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: Polska myśl techniczna
Quoted text here. Click to load it
Zachowanie fali przypomina światło, ono jest światłem tylko o innej
długości fali. Są oczywiście różnice
w stopniu pochłaniania fali przez różne materiały oraz zdolność
reagowania z ciałami o rozmiarach znacząco mniejszych od długości fali,
które dla nas są mają realny wymiar ale fala ich nie widzi, uginanie się
fali. Tak więc przesłonić wiązkę fali może tylko obiekt o rozmiarach
wielokrotnie większych niż długość fali i oczywiście nieprzezroczysty
dla niej, najlepiej metalowy lub siateczka o oczkach mniejszych niż pół
fali. Jednym półdipolem cienia nie rzucisz. Za nim w odpowiedniej
odległości możesz umieścić kolejny półdipol i on też da energię. Antenka
nie spowoduje, że dla innych użytkowników energii będzie mniej.
Aby spowodować cień antenki musiałyby znajdować się w odległości
mniejszej od połowy długości fali co nie nastąpi nigdy. Faktem jest, że
wiele odbiorników powoduje pogorszenie propagacji ale jest to
spowodowane tym, że odbiorniki nadają, sieją w eter powodując wzrost
zaszumienia. W naszym wypadku mamy tylko antenę bierną więc nie ma mowy
o podbieraniu sygnału użytkownikom zainteresowanym przekazem a nie
energią fali.

JanuszRRe: Polska myśl techniczna

Quoted text here. Click to load it

Panie Janusz, że tak zapytam a co napędza obwody rezonansowe w (np)
komórkach?
Wiatr?
Na każdym obwodzie (szczególnie rezonansowym) odkłada się napięcie i
przepływa prąd.
To chyba oczywiste. Czyż nie?
Więc pobiera moc. Jeżeli ta moc jest rzędu (strzelam, pikowatów) to jeżeli
koło takiej anteny (BTS-a)
stanie 10^18 użytkowników, to pobiorą z anteny 1 MW energii:;-O!!!!

Ufff.
Chyba da to do myślenia c o n i e c o:)


Artur(m)

Aż mi się nie chce wierzyć, że ta dyskusja musiała trwać tyle.


Re: Polska myśl techniczna
Quoted text here. Click to load it

Obwód rezonansowy pobiera energię jedynie na pokrycie strat. Im większa
dobroć tym mniej energii pobiera. Prądy i napięcia w obwodzie mogą być
znaczne ale to są prądy/napięcia bierne, przesunięte w fazie, nie ma tam
mocy czynnej. Gdyby nie było strat, obwód hulałby bez pobierania
energii. 10^18 anten nie da się rozstawić w zasięgu tak aby nie było
wzajemnego oddziaływania, będą stanowiły las a więc realną przeszkodę
dla fali. Jeżeliby osłonić nadajnik to oczywistym jest, że nic nie
przejdzie. Realnie, zakładając jeden osobnik - jedna antena antenki będą
najbliżej co metr a więc nie będą ze sobą oddziaływały i nie będą
stanowiły przeszkody. Jeden osobnik może mieć oczywiście baterię np. 100
anten. Jednakże z uwagi na rozmiar i energię z tego pozyskaną możemy to
traktować jako nieszkodliwe działanie ludzi zakręconych bez wpływu na
nadawcę. Wpływ na propagację nie będzie większy niż normalnego odbiorcy
siejącego heterodyną.

Januszr

Re: Polska myśl techniczna

Quoted text here. Click to load it
jeżeli
Quoted text here. Click to load it

Odpowiedz jak mężczyzna,
a) - pobiera moc
b) - nie pobiera mocy


Gdyby nie było strat, obwód hulałby bez pobierania
Quoted text here. Click to load it

Dowodziłem swojej tezy "per absurdum".
Uważam, że z własciwym skutkiem
vide pkt. a)

Artur(m)


Re: Polska myśl techniczna
Quoted text here. Click to load it
pobiera moc kiedy ma straty lub jest obciążony

Quoted text here. Click to load it
Zgadzam się, sprowadziłeś sprawę do absurdu.

JanuszR

Re: Polska myśl techniczna
Quoted text here. Click to load it

Lepiej przejdź na przykład z reflektorami samochodowymi - no może lepiej
żarówką.
Jeżeli ją szczelnie obłożysz panelami foto, to uzyskasz z nich mniej mocy
niż wyemituje żarówka.
Nie ilość anten decyduje o mocy odebranej, tylko "gęstość" promieniowania w
danym miejscu.

--
 Desoft


Re: Polska myśl techniczna
W dniu 2010-04-13 08:03, JanuszR pisze:
Quoted text here. Click to load it
oby
, ugiB1%E6
Quoted text here. Click to load it
 jak
Quoted text here. Click to load it
t
E6%
Quoted text here. Click to load it
ci fali,

JeB6%li z danego obszaru pobierzesz energiEA%  to w pewnym sensie powstaj=
e20%
cieF1% za antenkB1%. JednakBF%e wszystkie sB1%siednie punkty sB1% punktow=
ymi20%
BC%rF3%dB3%ami fali. JeB6%li nie byB3%o zaburzenia to nadawaB3%y koherent=
nie tworzB1%c20%
falEA% TEM. W momencie gdy w "cieniu" za antenB1% nie ma punktowych BC%rF3%
deB3%20
(bo fala zostaB3%a pochB3%oniEA%ta) to sB1%siednie obszary nadajB1%c dook=
F3%lnie20%
uzupeB3%niB1% ten brak energii. Ale to znaczy BF%e one wyemitowaB3%y troc=
hEA% w20%
bok BF%eby ten obszar oB6%wietliE6% ale zabrakB3%o emisji z tego obszaru =
cienia20%
zapewniajB1%cej pB3%aski charakter fali. W efekcie sB1%siednie obszary20%
podzieliB3%y siEA% z cieniem swojB1% energiB1%.

Quoted text here. Click to load it
oB6%ci
Quoted text here. Click to load it

W naszym przypadku rozwaBF%amy urzB1%dzenie ktF3%rego sprawnoB6%E6 pobie=
rania20%
energii jest wielokrotnie wiEA%ksza niBF% potrzeba do celF3%w odbioru20%
przekazu. JeB6%li pobierzemy energiEA% z danego maB3%ego obszaru (kilka -=
20%
kilkanaB6%cie cm) to pole za nim zostanie odtworzone kosztem energii20%
najbliBF%szego sB1%siedztwa. Czyli obniBF%y moc emitowanB1% dalej na ten =

kierunek i jego sB1%siedztwo.
--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Polska myśl techniczna
Quoted text here. Click to load it

Czy ja pobiorę tę energię czy nie nie ma znaczenia ona i tak uległaby
rozproszeniu podgrzewając atmosferę. Mój dipol oczywiście ma wpływ na
rozkład pola w otoczeniu powiedzmy pięciu długości fali. Jeżeli kolejny
dipol jest w odległości większej ich wzajemne oddziaływanie możemy
wykluczyć, oba znajdują się w takim samym jednorodnym polu. Analogiczną
sytuację mielibyśmy gdybyśmy w świetle żarówki umieścili obiekt o
rozmiarze 300nm x 5 nm. Nie jest on w stanie przesłonić światła a
jedynie spowoduje lokalne ugięcie fal. Ugięcie nie powoduje straty
energii pola. Strata jest jest powodowana oddziaływaniem z materią w tym
wypadku tłumienie powietrzem i rozproszenie pola od kąta emisji. Czy
strata dokona się na dipolu czy na powietrze nie ma znaczenia.

JanuszR

Re: Polska myśl techniczna
W dniu 2010-04-13 11:41, JanuszR pisze:
Quoted text here. Click to load it
ci fali,
 pF3%B3
Quoted text here. Click to load it
e one

No powiedzmy w obszarze pF3%B3sfery o B6%rednicy iluB6% tam km. JeB6%li =
po drodze20%
pobierzesz energiEA% to dalej poleci jej mniej powodujB1%c skrF3%cenie20%
efektywnego zasiEA%gu. Czyli w krF3%tszej odlegB3%oB6%ci od nadajnika bEA%
dzie20%
moBF%na odebraE6% sensowny sygnaB3%.

MF3%j dipol oczywiB6%cie ma wpB3%yw na
Quoted text here. Click to load it
emy

JeB6%li obiekt lokalnie w pewnym obszarze pochB3%onie energiEA% fali to20%
ugiEA%cie bEA%dzie efektem nadawania z sB1%siednich obszarF3%w czyli zmni=
ejszy20%
energiEA% w  sB1%siednich obszarach.

Quoted text here. Click to load it

JeB6%li to jest ugiEA%cie na obiekcie ktF3%re nie pobierze energii to ows=
zem.20%
Pole zagEA%sci siEA% omijajB1%c obiekt bo takie bEA%dB1% warunki brzegowe=
 dla20%
pola. Za nim siEA% "wyprostuje". JeB6%li obiekt bEA%dzie jednak absorbowa=
B3% w20%
sposF3%b maB3%o zauwaBF%alny do pola czyli bEA%dzie wydajnB1% antenB1% do=
pasowanB1% do20%
impedancji falowej  to uda mu siEA% pobraE6% energiEA% powodujB1%c jej de=
ficyt.20%
Nie da siEA% pobraE6% energiEA% z ukB3%adu nie zabierajB1%c jej ukB3%adow=
i.

Strata jest jest powodowana oddziaB3%ywaniem z materiB1% w tym
Quoted text here. Click to load it

Ale jeB6%li w odlegB3%oB6%ci 1km od anteny zostanie pochB3%oniEA%ta czEA%
B6%E6 energi20%
to w tym kierunku jest emitowana mniejsza energia czyli jest mniejszy20%
zasiEA%g. Straty na tB3%umienie powietrzem sB1% na drodze kilku cm pomija=
lnie20%
maB3%e nawet w porF3%wnaniu do mocy pobieranej prze antenEA% majB1%cB1% o=
debraE6%20
transmisjEA%. Tym bardziej sB1% pomijalne w porF3%wnaniu do mocy jakB1%20
chcieliby niektF3%rzy pobraE6% BF%eby zasiliE6% komF3%rkEA%. Poza tym zas=
iEA%g nie20%
jest ograniczony stratami w powietrzu tylko faktem, BF%e pole maleje  z20%
kwadratem odlegB3%oB6%ci i w pewnym obszarze spadnie poniBF%ej progu czuB3%
oB6%ci20%
komF3%rki.


--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Polska myśl techniczna
Quoted text here. Click to load it

W przypadku mikrofal (pow 1GHz) tłumienie w powietrzu jest czynnikiem
istotnym.
Jest tylko parę okien w widmie, przez które atmosfera mikrofale
przepuszcza. Ogólnie rzecz ujmując bajdurzysz coś o ugięciach stratnych,
deficytach energii, wyrównywaniu pól. Nie ma takich pojęć w fizyce.
Nawet gigantyczną masą dipoli jeżeli tylko będą oddalone wzajemnie o
wielokrotność długości fali nie wysycisz źródła a w miejscu dipola
otrzymasz tylko moc zależną od strumienia W/m2. Czy wsadzisz jeden dipol
czy milion strumień pozostanie taki sam, chyba że zasłonisz źródło czyli
umieścisz dipole blisko siebie co może mieć miejsce w przypadku
absurdalnie wysokiej liczbie dipoli przypadających na jednostkę powierzchni.

JanuszR

Re: Polska myśl techniczna
W dniu 2010-04-13 12:46, JanuszR pisze:
Quoted text here. Click to load it

BTS majB1% zasiEA%g kilku  kilometrF3%w. No moBF%e w paB6%mie 900 to bEA%
dzie20%
maksymalnie kilkadziesiB1%t.  Jakie jest twoim zdaniem pochB3%anianie prz=
ez20%
powietrze w dB/km?. dla 199 i 1800?
OIDP to sensowne prB1%BFki absorbcyjne sB1% od 22GHz dla wody a dla tlen=
u20%
jeszcze wyBF%ej.

  OgF3%lnie rzecz ujmujB1%c bajdurzysz coB6% o ugiEA%ciach stratnych,
Quoted text here. Click to load it

Zgadza sie. Ale do tej pory te W/m nie byB3%y pobierane bo obwody20%
wejB6%ciowe tyle nie potrzebowaB3%y. Jak pobierzesz to tego pola bEA%dzie=
20%
mniej. To jak siEA% pole zachowa jest tu bez znaczenia. ChodziB3%o mi tyl=
ko20%
o to BF%e nie ma znaczenia czy takie anteny ustawisz w odlegB3%oB6%ci od =

siebie mniejszej niBF% poB3%F3wka dB3%ugoB6%ci fali czy wiEA%kszej. Nawe=
t jak20%
bEA%dzie to odlegB3%oB6%E6 wiEA%ksza ale komF3%rek odpowiedni duBF%o to =
efektywny20%
pobF3%r mocy moBF%e byE6% spory. A to BF%e pole  po przejB6%ciu prze te p=
rzeszkody20%
jakoB6% wrF3%ci do rodzaju zbliBF%onego do TME to inna sprawa. WrF3%ci  a=
le na20%
poziomie mniejszym niBF% gdyby tych anten pobierajB1%cych energiEA% nie b=
yB3%o.

Czy wsadzisz jeden dipol
Quoted text here. Click to load it
dB3%o czyli
Quoted text here. Click to load it

AleBF% czemu? wystarczy BF%e bEA%dzie absurdalnie duBF%o dipoli na jednos=
tkEA%20
objEA%toB6%ci :) MoBF%esz w odlegB3%oB6%ci np 100 m od nadajnika dipole r=
ozmieB6%ciE6%20
  w siatce z odlegB3%oB6%ciB1% 10 m W dolegB3%oB6%ci 110 m znowu takB1% s=
iatkEA% anten20%
i tak co 10 m. KaBF%da warstwa niby nie zabiera energii odlegB3%oB6%E6 m=
iEA%dzy20%
dipolami znacznie wiEA%ksza niBF% dB3%ugoB6%E6 fali. JednoczeB6%nie kaBF%
dy dipol20%
pobierze kilka mW. NaprawdEA% uwaBF%asz BF%e tempo spadku mocy w funkcji =

odlegB3%oB6%ci bEA%dzie takie samo jak te spowodowane pochB3%anianiem prz=
ez20%
powietrze?

--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Polska myśl techniczna

W naszym przypadku rozważamy urządzenie którego sprawność pobierania
energii jest wielokrotnie większa niż potrzeba do celów odbioru
przekazu. Jeśli pobierzemy energię z danego małego obszaru (kilka -
kilkanaście cm) to pole za nim zostanie odtworzone kosztem energii
najbliższego sąsiedztwa. Czyli obniży moc emitowaną dalej na ten
kierunek i jego sąsiedztwo.

Jeżeli weźmiesz dookólne zródło energi to pochłonięcie energii z "tyłu" nie
pogorszy propagacji "do przodu"

Musiałbyś zasłonić antenę odniorczą. Umiesz takie czary zrobić komórką?

--
Desoft


Re: Polska myśl techniczna
W dniu 2010-04-13 12:27, Desoft pisze:
Quoted text here. Click to load it


Nie wiem co rozumiesz przez pojEA%cie z  tyB3%u. JeB6%li ktoB6% w odlegB3%
oB6%ci 120%
km od anteny pobierze energEA% to ktoB6% bEA%dB1%cy mniej wiEA%cej za nim=
 w20%
odlegB3%oB6%ci 2 km bEA%dzie miaB3% mniejszB1% energiEA%. JeB6%li w obsza=
rze20%
obsB3%ugiwanym przez BTS bedzie duBF%a iloB6%E6 statystycznie rozrzucony=
ch20%
energetycznych wampirF3%w pobierajB1%cych po kilkadziesiB1%t mW to rozmia=
r20%
komF3%rki siEA% skurczy i BTS bEA%dzie musiaB3% zwiEA%kszyE6% nadawanB1% =
moc BF%eby20%
wyrF3%wnaE6% straty mocy.

--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Polska myśl techniczna
Nie wiem co rozumiesz przez pojęcie z  tyłu. Jeśli ktoś w odległości 1
km od anteny pobierze energę to ktoś będący mniej więcej za nim w
odległości 2 km będzie miał mniejszą energię.

Tak, dokładnie 4 razy mniej. I to niezależnie od ilości odbiorników w
zasięgu.
Padło to już wcześniej. Pochłanianie przez powietrze i inne odbiorniki nie
ma (z reguły) istotnego znaczenia. Natężenie pola maleje wraz z odległością.
I to jest bariera zasięgu.

Jeśli w obszarze
obsługiwanym przez BTS bedzie duża ilość statystycznie rozrzuconych
energetycznych wampirów pobierających po kilkadziesiąt mW to rozmiar
komórki się skurczy i BTS będzie musiał zwiększyć nadawaną moc żeby
wyrównać straty mocy.

Więc Ty staniesz na północ od BTSa, ja na południe i jak zaczniesz rozmawiać
przez komórkę to mi zniknie zasięg. :-)

--
DesoftRe: Polska myśl techniczna
W dniu 2010-04-13 13:08, Desoft pisze:
Quoted text here. Click to load it
 moc BF%eby
Quoted text here. Click to load it

Czy ty rozumiesz co ja piszEA%? Jak ja stanEA% na pF3%B3nocy z urzB1%dze=
niem,20%
pobierajB1%cym energiEA% to osoby stojB1%ce teBF% na pF3%B3noc ( na tej =
linii co ja20%
oraz w jej pobliBF%u ale dalej niBF% ja) bEA%dB1% miaB3%y sB3%abszy sygna=
B3%. JeB6%li20%
osF3%b pobierajB1%cych po 10mW bEA%dzie 2 tysiB1%ce (rF3%nomiernie20%
rozmieszczonych)  to zabiorB1% 20 W z pola i zmniejszB1%  zasiEA%g BTSa.
I nie mF3%wiEA% o rozmawianiu przez komF3%rkEA% tylko o absorbowaniu mocy=
 z pola EM.


--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Polska myśl techniczna
Quoted text here. Click to load it

Czy ty rozumiesz co ja piszę? Jak ja stanę na północy z urządzeniem,
pobierającym energię to osoby stojące też na północ ( na tej linii co ja
oraz w jej pobliżu ale dalej niż ja) będą miały słabszy sygnał. Jeśli
osób pobierających po 10mW będzie 2 tysiące (rónomiernie
rozmieszczonych)  to zabiorą 20 W z pola i zmniejszą  zasięg BTSa.
I nie mówię o rozmawianiu przez komórkę tylko o absorbowaniu mocy z pola EM.

Przecież założyliśmy że nie zasłaniamy (budynkiem, radioteleskopem, pasmem
górskim itp) anteny odbiorczej. Więc stojące po drodze 10^12 komórek nie
pogarsza zasięgu, bo zabierają tylko tyle ile dostarczy im występujące pole
w miejscu odbioru.

Albo jeszcze inaczej:
Jeżeli w danym miejscu występuje pole np.: 4V/m to dwa razy dalej będzie go
1V/m, a przeszkoda-komórka osłabi to pole do 0,999... (10^12zer)
Perpetuum mobile nie da się zrobić.

--
Desoft
Re: Polska myśl techniczna
W dniu 2010-04-13 15:29, Desoft pisze:
Quoted text here. Click to load it

A skB1%d wiesz BF%e 12 przecinku a nie spadnie do np 0,7V/m?
JeB6%li w tej odlegB3%oB6%ci powiedzmy 1km jest 1V/m a w w odlegB3%oB6%ci=
ach od20%
BTS bliBF%szych niBF% 1km poustawiasz 1000 komF3%rek zabierajB1%cych po 5=
mV to z20%
10W emisji zostanie pobrane 5 W czyli w odlegB3%oB6%ci 1km bEA%dzie 0,75V=
/m

Quoted text here. Click to load it

Ano. Nie da siEA% skutecznie za jakiegoB6% oB6%rodka pobraE6% energii tak=
 BF%eby w20%
tym oB6%rodku go nie ubyB3%o.--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Polska myśl techniczna
Quoted text here. Click to load it

A skąd wiesz że 12 przecinku a nie spadnie do np 0,7V/m?
Jeśli w tej odległości powiedzmy 1km jest 1V/m a w w odległościach od
BTS bliższych niż 1km poustawiasz 1000 komórek zabierających po 5mV

A dlaczego 5mV a nie 5kg?
A jeżeli to miało być 5mV/m:
To ile woltów zabieram z gniazdka sieciowego w domu, jeżeli podepnę do
gniazdka lampkę? odkurzacz? żelazko?to z 10W emisji zostanie pobrane 5 W czyli w odległości 1km będzie 0,75V/m

Ja na północy, Ty na południu a 5W w antenie... a było 10.

Quoted text here. Click to load it

Ano. Nie da się skutecznie za jakiegoś ośrodka pobrać energii tak żeby w
tym ośrodku go nie ubyło.

Przeliczyłem szacunkowo w poprzednim poście jak wygląda uzysk energii z
pola.

--
Desoft--
Pozdrawiam
MD


Re: Polska myśl techniczna
W dniu 2010-04-13 16:29, Desoft pisze:
Quoted text here. Click to load it
ciach od

MiaB3%o byE6% mW bo w sumie to interesujB1%ce jest ile mocy pobierze sie =
z pola

Quoted text here. Click to load it
 do
Quoted text here. Click to load it

Skoro przeliczaB3%em i po wymnoBF%eniu przez 1000 wyszB3%o 5W to mozna by=
B3%o20%
siEA% domyB6%leE6%, BF%e to chodziB3%o o mw

Quoted text here. Click to load it

A 1000 innych grupowiczF3%w rozmieszczonych po caB3%ym obszarze i20%
pobierajacych energiEA%.


Quoted text here. Click to load it

Nic nie napisaB3%eB6% o uzysku. Ile mW moBF%na uzyskaE6%
napisaB3%eB6% tylko coB6% o 12 zerach.
przypominam ze caB3%y czas mowa nie energii pochB3%anianej przez obwF3%d =

odbiorczy i wynoszB1%cej pikowaty albo pochB3%anianej przez obwF3%d majB1%
cy20%
pobieraE6% maksymalnie duBF%o energii aby zsiliE6% komF3%rkEA%  - czyli n=
p miliwaty.

--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Polska myśl techniczna
W dniu 2010-04-13 16:29, Desoft pisze:
 >> Albo jeszcze inaczej:
 >> JeBF%eli w danym miejscu wystEA%puje pole np.: 4V/m to dwa razy dalej=
 bEA%dzie
 >> go 1V/m, a przeszkoda-komF3%rka osB3%abi to pole do 0,999... (10^12ze=
r)
 >
 > A skB1%d wiesz BF%e 12 przecinku a nie spadnie do np 0,7V/m?
 > JeB6%li w tej odlegB3%oB6%ci powiedzmy 1km jest 1V/m a w w odlegB3%oB6%
ciach od
 > BTS bliBF%szych niBF% 1km poustawiasz 1000 komF3%rek zabierajB1%cych p=
o 5mV
 >
 > A dlaczego 5mV a nie 5kg?

MiaB3%o byE6% mW bo w sumie to interesujB1%ce jest ile mocy pobierze sie =
z pola

 > A jeBF%eli to miaB3%o byE6% 5mV/m:
 > To ile woltF3%w zabieram z gniazdka sieciowego w domu, jeBF%eli podepn=
EA% do
 > gniazdka lampkEA%? odkurzacz? BF%elazko?

Skoro przeliczaB3%em i po wymnoBF%eniu przez 1000 wyszB3%o 5W to mozna by=
B3%o20%
siEA% domyB6%leE6%, BF%e to chodziB3%o o mw

 > to z 10W emisji zostanie pobrane 5 W czyli w odlegB3%oB6%ci 1km bEA%dz=
ie20%
0,75V/m
 >
 > Ja na pF3%B3nocy, Ty na poB3%udniu a 5W w antenie... a byB3%o 10.

A 1000 innych grupowiczF3%w rozmieszczonych po caB3%ym obszarze i20%
pobierajacych energiEA%.


 >> Perpetuum mobile nie da siEA% zrobiE6%.
 >
 > Ano. Nie da siEA% skutecznie za jakiegoB6% oB6%rodka pobraE6% energii =
tak BF%eby w
 > tym oB6%rodku go nie ubyB3%o.
 >
 > PrzeliczyB3%em szacunkowo w poprzednim poB6%cie jak wyglB1%da uzysk en=
ergii z
 > pola.

Nic nie napisaB3%eB6% o uzysku. Ile mW moBF%na uzyskaE6%
napisaB3%eB6% tylko coB6% o 12 zerach.
przypominam ze caB3%y czas mowa nie energii pochB3%anianej przez obwF3%d =

odbiorczy i wynoszB1%cej pikowaty albo pochB3%anianej przez obwF3%d majB1%
cy20%
pobieraE6% maksymalnie duBF%o energii aby zsiliE6% komF3%rkEA%  - czyli n=
p miliwaty.

--20%
Pozdrawiam
MD


Site Timeline