GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
PoszukujEA% maB3%ego, zwartego i HERMETYCZNEGO urzB1%dzenia zdolnego do odt=
worzenia po podaniu naF1% zasilania 12V krF3%tkiego komunikatu "drzwi otwar=
te" (bB1%dBC% coB6% zbliBF%onego)
20%
Tak, wiem, BF%e sB1% specjalizowane ukB3%ady scalone, na ktF3%rych moBF%na =
coB6% takiego wykonaE6%, nie o to pytam. PoszukujEA% gotowca, w hermetyczne=
j obudowie, ktF3%ry wystarczy podpiB1%E6 do zaciskF3%w elektrozaczepu w fu=
rtce i tym samym wyeliminowaE6% choE6% w czEA%B6ci koniecznoB6%E6 walki z=
 osobami, ktF3%re stojB1%c przed furtkB1% wymagajB1% wywieszenia transparen=
tu powitalnego, rozwiniEA%cia czerwonego chodnika i osobistego wyjB6%cia do=
 furtki celem jej otworzenia, samo klikniEA%cie rygla w furtce im nie wysta=
rcza. Rygiel jest niestety zasilany z 12V DC, wiEA%c jedynie klika, nie brz=
EA%czy. MyB6%laB3%em juBF% o doB3%B1czeniu tam po prostu piszczka, ale pow=
iedzmy, BF%e nie takiego dBC%wiEA%ku oczekujEA%. BrzEA%czyk - czemu nie, al=
e nie pisk. ZapowiedBC% sB3%owna - byB3%oby super.

Rzecz jest na tyle oczywista, BF%e nie wierzEA%, BF%e nikt jeszcze na to ni=
e wpadB3%, tym bardziej wiEA%c nie rozumiem, dlaczego nie mogEA% niczego ta=
kiego wygF3%glaE6%.
PomoBF%ecie?

J.

Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
Am 18.07.2012 10:28, schrieb Jarek P.:
Quoted text here. Click to load it
po podaniu nań zasilania 12V krótkiego komunikatu "drzwi otwarte" (bądź coś
zbliżonego)
Quoted text here. Click to load it
wykonać, nie o to pytam. Poszukuję gotowca, w hermetycznej obudowie, który
wystarczy podpiąć do zacisków elektrozaczepu w furtce i tym samym wyeliminować
choć w części konieczność walki z osobami, które stojąc przed furtką wymagają
wywieszenia transparentu powitalnego, rozwinięcia czerwonego chodnika i
osobistego wyjścia do furtki celem jej otworzenia, samo kliknięcie rygla w
furtce im nie wystarcza. Rygiel jest niestety zasilany z 12V DC, więc jedynie
klika, nie brzęczy. Myślałem już o dołączeniu tam po prostu piszczka, ale
powiedzmy, że nie takiego dźwięku oczekuję. Brzęczyk - czemu nie, ale nie pisk.
Zapowiedź słowna - byłoby super.
Quoted text here. Click to load it
tym bardziej więc nie rozumiem, dlaczego nie mogę niczego takiego wygóglać.
Quoted text here. Click to load it
No bo źle guglasz ;-).

Poszukaj MP3 OEM Module. Jest tego trochę. Ceny może niespecjalne
(kosztują mniej więcej tyle, co "normalna" mp-trujka). Ale za to masz
możliwość sterowania wejściami TTL. A hermetykę do tego możesz sobie
zrobić samemu. Tego typu układy są stosowane w modelarstwie (np.
zapowiedzi na stacjach modeli kolejki).
Naprawdę gotowe urządzenia, hermetyczne pewnie też są do kupienia, ale
ceny profesjonalne (znaczy rzędu 1k zł).

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
W dniu B6%roda, 18 lipca 2012 10:58:29 UTC+2 uBF%ytkownik Waldemar Krzok na=
pisaB3%:

Quoted text here. Click to load it

Ojtam zaraz BC%le... WygF3%glaB3%em jak dotB1%d pancerny odtwarzacz komunik=
atF3%w przeciwpoBF%arowej, w budzB1%cej szacunek BF%eliwnej obudowie (tak n=
a oko z 15kG przynajmniej), ileB6% rodzajF3%w generatorF3%w zapowiedzi dla =
dyspozytorni, paneli recepcyjnych i tym podobnych oraz trochEA% moduB3%F3w=
 do automatyki przemysB3%owej.20%
Szukam natomiast czegoB6% w stylu "maB3%ego biaB3%ego pudeB3%eczka" (dobra,=
 mogEA% sam zahermetyzowaE6%) nagminnie wtykanego do chiF1%skich zabawek, c=
o potem odtwarza rF3%BFne dBC%wiEA%ki, majB1%ce teoretycznie wzbudzaE6% za=
interesowanie dzieci. Zabawki takie bywa, BF%e i po kilka PLN kosztujB1%, w=
iEA%c nie wierzEA%, BF%eby to pudeB3%eczko duBF%o kosztowaB3%o. I moBF%e kt=
oB6% juBF% wpadB3% na pomysB3%, BF%eby u chiF1%czykF3%w zamF3%wiE6% takie p=
udeB3%eczko, nie z wgranym tjutjaniem, E6%wierkaniem i tym podobnymi, tylko=
 z krF3%tkB1% zapowiedziB1% n/t otwartych drzwi. ZastosowaF1% zresztB1% mo=
BF%na wymyB6%liE6% mnF3%stwo, to byB3%by spory rynek w sumie - przedsiEA%bi=
orcF3%w tu nie brakuje, moBF%e ktoB6% podchwyci pomysB3%? IdeEA% oddajEA% g=
ratis, najwyBF%ej jak siEA% okaBF%e, BF%e ktoB6% dziEA%ki temu milionerem z=
ostaB3%, to niech mi potem jakiB6% drobny prezencik w podziEA%ce podrzuci. =
Maybaha, czy coB6%...

MP3 OEM - fajne, ale cena na poziomie 90$ (za tyle znalazB3%em) trochEA% ro=
zczarowuje. WolaB3%bym szczerze mF3%wiB1%c coB6% za 9$

J.

PS: myB6%laB3%em juBF% nad ograbieniem wB3%asnego dziecka z ktF3%rejB6% zab=
awki, ale nie jestem pewien, czy potencjalni goB6%cie wB3%aB6%ciwie by odbi=
erali wykrzykniEA%te blB1%dynkowo(B1%!)-radosnym gB3%osem "czeB6%E6, pobaw=
my siEA%!", a w zasadzie, z posiadanych zabawek tylko to choE6% odrobinEA% =
pasowaB3%oby do funkcji.

Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
Am 18.07.2012 11:25, schrieb Jarek P.:
Quoted text here. Click to load it
przeciwpożarowej, w budzącej szacunek żeliwnej obudowie (tak na oko z 15kG
przynajmniej), ileś rodzajów generatorów zapowiedzi dla dyspozytorni, paneli
recepcyjnych i tym podobnych oraz trochę modułów do automatyki przemysłowej.
Quoted text here. Click to load it
zahermetyzować) nagminnie wtykanego do chińskich zabawek, co potem odtwarza
różne dźwięki, mające teoretycznie wzbudzać zainteresowanie dzieci. Zabawki
takie bywa, że i po kilka PLN kosztują, więc nie wierzę, żeby to pudełeczko dużo
kosztowało. I może ktoś już wpadł na pomysł, żeby u chińczyków zamówić takie
pudełeczko, nie z wgranym tjutjaniem, ćwierkaniem i tym podobnymi, tylko z
krótką zapowiedzią n/t otwartych drzwi. Zastosowań zresztą można wymyślić
mnóstwo, to byłby spory rynek w sumie - przedsiębiorców tu nie brakuje, może
ktoś podchwyci pomysł? Ideę oddaję gratis, najwyżej jak się okaże, że ktoś
dzięki temu milionerem został, to niech mi potem jakiś drobny prezencik w
podzięce podrzuci. Maybaha, czy coś...
Quoted text here. Click to load it
rozczarowuje. Wolałbym szczerze mówiąc coś za 9$
Quoted text here. Click to load it
jestem pewien, czy potencjalni goście właściwie by odbierali wykrzyknięte
blądynkowo(ą!)-radosnym głosem "cześć, pobawmy się!", a w zasadzie, z
posiadanych zabawek tylko to choć odrobinę pasowałoby do funkcji.
Quoted text here. Click to load it

http://www.amazon.de/MP3-Sound-Modul-MSM-2-Komplettbausatz/dp/B004S79EUI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid13%42601511&sr=8-1

po niemiecku, ale zrozumiale chyba.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów

Quoted text here. Click to load it

W tej cenie to tylko "ISD1820 module" z ebaya. Niestety na 5V i niehermetyc=
zny.

Re: GOTOWY odtwarzacz krĂłtkich komunikatĂłw
Autor listu na który odpowiadam to Jarek P. :
Quoted text here. Click to load it

Hm, a może mógłbyś zaadaptowwać któryś z tych wynalazków:
Quoted text here. Click to load it
http://dx.com/p/human-activated-voice-recording-player-speaker-10-second-3-x-aa-117632
Quoted text here. Click to load it
http://dx.com/p/cute-pig-style-voice-message-recorder-w-magnet-green-3-x-lr44-135020?item=1

Sławek
--
  ________
_/ __/ __/ Sekcja specjalna zawsze lojalna! (Seksmisja)
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów

Quoted text here. Click to load it

Jak nie znajdziesz gotowego, to zrób na piechotę - kiedyś były takie układy
jak ISD (nie wiem czy to jeszcze jest), ewentualnie możesz wykorzystać mój
dawny pomysł (nie zrealizowany w praktyce) - eprom, do linii adresów podpięty
licznik binarny napędzany odpowiednim generatorem (np. 4060, 4040), a do linii
danych drabinka R-2R (poor man's DAC, coś jak covox, jeśli to ktoś jeszcze
pamięta). Ustawienie najstarszego bitu licznika niech go zatrzymuje (żeby
nie powtarzał w kółko).

No ale to nie jest gotowiec :)

--
Gof
http://www.chmurka.net /

Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
W dniu B6%roda, 18 lipca 2012 12:42:28 UTC+2 uBF%ytkownik Adam Wysocki napi=
saB3%:

Quoted text here. Click to load it

UkB3%adF3%w typu ISD to w sumie jest caB3%kiem sporo dostEA%pnych i szczerz=
e mF3%wiB1%c, biorEA% je pod uwagEA%, ale po pierwsze ja to muszEA% wraz z =
hermetycznB1% obudowB1% daE6% radEA% utknB1%E6 wewnB1%trz profila framugi =
furtki (te ustrojstwa z zabawek majB1% obudowy wielkoB6%ci poB3%owy pudeB3%
ka zapaB3%ek a tam jeszcze baterie siEA% mieszczB1%), po drugie trochEA% ni=
e mam obecnie czasu i moBF%liwoB6%ci rzeBC%biE6% tego samemu (po przeprowad=
zce caB3%y warsztat elektroniczny mam caB3%y czas zapakowany do miliona pac=
zek i pudeB3%ek).20%

J.

Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
(ciap)
Quoted text here. Click to load it

Owszem, pamieta :-)

--
Włodek

http://dino.inosak.org


Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów

Quoted text here. Click to load it

Mialem, sobie zrobilem - podpiete pod wzmacniacz gralo modki z mp.com (.com
rozszerzenie programu, wtedy jeszcze com nie kojarzylo sie z www) na 286.

Okolice roku 94...

--
Gof
http://www.chmurka.net /

Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
W dniu 2012-07-18 12:42, Adam Wysocki pisze:

Quoted text here. Click to load it

pamięta - gdzieś w szufladzie jeszcze leży zrobiona przeze mnie wersja
de luxe na DAC0808

--
Pozdr.
Michał

Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów

Użytkownik "Jarek P."
Brzęczyk - czemu nie, ale nie pisk.

Silniczek 12V. Może terkotać, drżeć itp.

Robert


Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
W dniu B6%roda, 18 lipca 2012 14:16:18 UTC+2 uBF%ytkownik Robert WaF1%kowsk=
i napisaB3%:

Quoted text here. Click to load it

Kurcze, pomysB3% sam w sobie genialny, obawiam siEA% jedynie wydajnoB6%ci p=
rB1%dowej - szukajB1%c gF3%glem innych rozwiB1%zaF1% problemu znalazB3%em w=
ynurzenia kogoB6%, kto do elektrozaczepu doB3%B1czyB3% rF3%wnolegle zwyk=
B3%y dzwonek drzwiowy przystosowany do 8V zasilania. Efekt byB3% taki, BF%e=
 dzwonek owszem dzwoniB3%, ale rygiel przestaB3% otwieraE6%.
Niemniej chyba sprF3%bujEA%, choE6%by z silniczkiem od wibry ze starego tel=
efonu (tak, obetnEA% zasilanie). Przymocowany wprost do stalowego profila f=
ramugi powinien chyba brzEA%czeE6% sB3%yszalnie :)

J.Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
W dniu 2012-07-18 15:00, Jarek P. pisze:
Quoted text here. Click to load it

za 1-2zł kupisz buzzer w wbudowanym brzęczykiem, może wystarczy?

--
Pozdr.
Michał

Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
W dniu B6%roda, 18 lipca 2012 15:10:30 UTC+2 uBF%ytkownik MichaB3% BaszyF1%
ski napisaB3%:

Quoted text here. Click to load it

Jak pisaB3%em wyBF%ej, jeB6%li to tylko bEA%dzie _brzEA%czyk_, to spokojnie=
. Niestety, wszystkie znane mi buzzery nie majB1% brzEA%czyka, tylko piszcz=
yk.20%

J.

Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
W dniu 2012-07-18 15:43, Jarek P. pisze:
Quoted text here. Click to load it
wszystkie znane mi buzzery nie mają brzęczyka, tylko piszczyk.

555 plus dwa oporniki, trzy kondensatorki i przetwornik piezo? Zlutujesz
na kolanie i sam wybierzesz, czy ma buczeć, brzęczeć czy piszczeć..
Bo nagranie wav-a 8 bit, 8kHz, ogołocenie z nagłówka plus avr-ek z
trochę większym flashem i parę oporników jako dac to już trochę zabawy
będzie

--
Pozdr.
Michał


Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
Quoted text here. Click to load it

maly dzwonek "old school" czyli bez zadnej elektroniki, mialem keidys taki z
zestawu malego elektryka poszukaj na allegro czy cus albo jakis maly
falowniczek do zasilania tego elektrozaczepu by sam byl glosnikiem... hah


Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów

Quoted text here. Click to load it

A moze przekaznik z cewka w szeregu ze stykami NC? Tylko trwale to nie
bedzie... ale moze?

--
Gof
http://www.chmurka.net /

Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
Powitanko,

Quoted text here. Click to load it

A nie prosciej elegancka superjasnego LEDa w obudowie?
Jak koniecznie ma gadac, to kup prawie gotowca:
http://marthel.pl/opracowania.php

Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
--
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S.  Mrożek)
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: GOTOWY odtwarzacz krótkich komunikatów
http://www.sealcom.eu/index.php?lng=pl&page=1
http://www.sealcom.eu/index.php?lng=pl&page=5

Pozdrawiam
mmSite Timeline