Antena UKF - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: Antena UKF
Krzysztof Kucharski pisze:

Quoted text here. Click to load it

Nie zawsze tak łatwo da się dogadać z SM. U mnie na osiedlu, jeśli już
ktoś musi jakąś antenę instalować, z reguły upycha na balkonie. O
elewacji i dachu budynku można zapomnieć, choć widziałem już talerz
zainstalowany na dachu wiatrołapu.

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Antena UKF
Witam


[...]
Quoted text here. Click to load it
[...]

W moim przypadku nie musiałem powoływać się na posiadane uprawnienia
zawodowe, Pozwolenie Radiowe czy ostatecznie na Prawo Telekomunikacyjne. Z
czego wielce się cieszę ;-) W ostateczności i tak przymocowałbym antenę bez
"pozwolenia" do bocznej powierzchni wnęki okiennej. DIPOL w dziale "Uchwyty
antenowe" posiada wiele ciekawych rozwiązań.
BTW - z uporem maniaka ;-) będę zachęcał wszystkich zainteresowanych do
wykonania przepustów kablowych przez mur. To naprawdę nie jest trudne, a
pozwala na uniknięcie wielu niepotrzebnych problemów technologicznych.
Ewentualne sprzeciwy SM skwitowałbym zapytaniem o podstawę prawną ;->

Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski


Re: Antena UKF
Krzysztof Kucharski pisze:

Quoted text here. Click to load it

Pewnie że można, tylko w moim przypadku nie mam ochoty na jakąkolwiek
polemikę z SM, w sytuacji gdy stawką jest PR3 stereo, bo mono jest OK.

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Antena UKF
On 2009-11-18 15:53:03 +0100, "Krzysztof Kucharski"

Quoted text here. Click to load it

Widzisz... z SM jest tak że w wciąż większości przypadków jest
właścicielem zarówno budynku, jak i mieszkania.
Chyba że ktoś w ostatnich latach przekształcił prawo do swojego lokalu
z "własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu" na rzeczywiste prawo
własności.

--
DJ

PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu


Re: Antena UKF
Witam


[...]
Quoted text here. Click to load it
[...]

Polecam lekturę ustawy Prawo Telekomunikacyjne
(http://www.uke.gov.pl/_gAllery/96/961.pdf ) ze szczególnym uwzględnieniem
artykułów189 oraz 209 ;-)
Także artykuł 684 Kodeksu Cywilnego -
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

Kwestia własności ma niewielkie znaczenie. Ten problem był wielokrotnie
poruszany przy okazji kłopotów tzw. krótkofalowców ze spóldzielniami /
wspólnotami w kwestii instalacji anten. Zapadały wielokrotnie wyroki sądowe
przyznające rację tymże krótkofalowcom. Szczegóły w wydaniach miesięcznika
"Świat Radio" z okresu ostatnich dwóch lat. W skrócie - odmowa administracji
_MUSI_ być prawnie uzasadniona. Z drugiej strony obywatel jest zobowiązany
do wykonania niezbędnych prac w porozumieniu z administracją i chroniąc
substancję budowlaną przed niepotrzebnymi uszkodzeniami.
Obywatel ma prawo zainstalować niezbędne instalacje, chyba, że działanie
takie byloby wbrew obowiązującemu prawu lub zagrażałoby bezpieczeństwu
nieruchomości.
To nam się należy "jak psu miska zupy" ;-)

Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski




Re: Antena UKF
UBF%ytkownik DJ napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it
 ;->
Quoted text here. Click to load it

OtF3%BF tu siEA% mylisz i to ciEA%BFko. SpF3%B3dzielnia nie jest wB3%a=
B6%cicielem dachu20%
- jest reprezentacjB1% wspF3%B3wB3%aB6%cicieli, kaBF%dy z czB3%onkF3%w s=
pF3%B3dzielni ma20%
czB1%stkowe prawo do tego dachu. Podobnie (choE6% na zasadzie ciut innych=
20%
przepisF3%w) jest we wspF3%lnotach mieszkaF1%cF3%w - dach jest wB3%asnoB6%
ciB1% wspF3%lnB1%!
I warunki stawiane przez spF3%B3dzielniEA% czy wspF3%lnotEA% jednemu z20%
mieszkaF1%cF3%w chcB1%cemu korzystaE6% w sposF3%b nietypowy z czEA%B6ci =
wspF3%lnej20%
wB3%asnoB6%ci majB1% chroniE6% interes pozostaB3%ych wspF3%B3wB3%aB6%cic=
ieli. Zatem20%
dodatkowe B6%wiadczenia pieniEA%BFne (opB3%ata za wykorzystanie czEA%B6=
ci dachu do20%
prywatnych potrzeb), BF%B1danie gwarancji naleBF%ytego, nie pogarszajB1%
cego20%
stanu technicznego nieruchomoB6%ci wykonania instalacji - sB1% jak20%
najbardziej na miejscu. Nie na miejscu jest jedynie odpowiedBC% "nie bo n=
ie".

--20%
Darek


Re: Antena UKF
On 2009-11-19 04:24:09 +0100,
Quoted text here. Click to load it

Mylisz ze wspólnotą mieszkaniową. Poczytaj statut jakiejkolwiek SM.
Spółdzielnia jest właścicielem budynku, jego części wspólnych, jedynie
do mieszkań jest inne prawo (spółdzielcze własnościowe, lub
lokatorskie). Inna jest jedynie historia jeśli ktoś (a zwykle to
pojedyncze przypadki, osób świadomych) miał mieszkanie spółdzielcze, i
nabył je od spółdzielni na własność. Wówczas jest współwłaścicielem
budynku (i opcjonalnie gruntu) w jakimś ułamku, wraz ze spółdzielnią.

--
DJ

PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu


Re: Antena UKF
UBF%ytkownik DJ napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it
i.net> said:
Quoted text here. Click to load it
a B6%cicielem
Quoted text here. Click to load it

Nie mylEA%. Poczytaj prawo spF3%B3dzielcze... SpF3%B3dzielnia mieszkani=
owa jest20%
formB1% organizacyjna zbiorowej wB3%asnoB6%ci - kaBF%dy z czB3%onkF3%w sp=
F3%B3dzielni20%
ma czB1%stkowe prawa do majB1%tku spF3%B3dzielni, sprawdBC% sobie co siEA%
 dzieje w20%
momencie rozwiB1%zywania takowej...
Quoted text here. Click to load it

Fajnie - a wB3%aB6%cicielem spF3%B3dzielni (wraz z tym budynkiem) sB1% j=
ej20%
czB3%onkowie. RF3%BFnica pomiedzy spF3%B3dzielniB1% mieszkaniowB1% a ws=
pF3%lnotB1%20
mieszkaF1%cF3%w polega na tym BF%e we wspF3%lnocie mamy bezpoB6%redniB1%,=
 osobistB1%20
wB3%asnoB6%E6 czEA%B6ci wydzielonej i osobisty udziaB3% we wspF3%B3wB3%
asnoB6%ci czEA%B6ci20%
wspF3%lnej. W spF3%B3dzielni wB3%asnoB6%E6 nieruchomoB6%ci jest posiada=
na niejako20%
poB6%rednio - nieruchomoB6%E6 jest wB3%asnoB6%ciB1% spF3%B3dzielni, pos=
iadajB1%cej w20%
odrF3%BFnieniu od wspF3%lnoty mieszkaF1%cF3%w osobowoB6%E6 prawnB1% ale=
 spF3%B3dzielnia20%
nie jest samoistnym i niezaleBF%nym majB1%tkowo tworem - jest wspF3%lna20%
wB3%asnoB6%ciB1% czB3%onkF3%w. I z tego wB3%aB6%nie powodu kaBF%demu z cz=
B3%onkF3%w sB3%uBF%y20%
prawo do korzystania z czEA%B6ci wspF3%lnej nieruchomoB6%ci - o ile taki=
e20%
korzystanie przekracza normalny zakres dostEA%pny wszystkim czB3%onkom to=
20%
oczywiB6%cie spF3%B3dzielnia powinna ustaliE6% warunki takiego korzystan=
ia -20%
np. dodatkowe opB3%aty (skoro wiEA%kszoB6%E6 spF3%B3dzielcF3%w nic na d=
achu nie20%
stawia a jeden ma takie potrzeby to ten dach trochEA% bardziej jemu jak20%
reszcie sB3%uBF%y wiEA%c niech siEA% ciut wiEA%cej doB3%oBF%y do interesu=
). Ale nie20%
moBF%e spF3%B3dzielnia wobec wB3%asnego czB3%onka wystEA%powaE6% z pozyc=
ji20%
wB3%aB6%ciciela i sprowadzaE6% czB3%onka do pozycji dzierBF%awcy. A taki =
skutek20%
miaB3%oby uznanie BF%e jedynym, od nikogo niezaleBF%nym wB3%aB6%cicielem =

nieruchomoB6%ci jest spF3%B3dzielnia.

--20%
Darek


Re: Antena UKF
UBF%ytkownik PeJot napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it
li juBF%
Quoted text here. Click to load it

Jak wiedzieE6% jak gadaE6% to siEA% moBF%na dogadaE6% - tyle BF%e trzeba =
mieE6%20
B6%wiadomoB6%E6 BF%e SM ma prawo (w interesie wszystkich swoich czB3%onk=
F3%w) BF%B1daE6%20
przedstawienia dokB3%adnego projektu instalacji, kto bEA%dzie robiB3%, ja=
kie20%
ma do tego kwalifikacje - i zastrzec w zgodzie na instalacje BF%e20%
ewentualne uszkodzenia dachu czy elewacji bEA%dB1% usuwane na koszt20%
wB3%aB6%ciciela tejBF%e instalacji. Bo czemuBF% by nie - jak na wspF3%lny=
m dachu20%
stawiam wB3%asnB1% antenEA% to mam to tak zrobiE6% BF%eby sB1%siadowi na =
B3%eb nie20%
ciekB3%o. A jak bEA%dzie ciekB3%o - to mam naprawiE6% i za szkody zapB3%a=
ciE6%, moja20%
antena. Nawet jak do montaBF%u wynajEA%B3em fachowcF3%w - sB1%siadF3%w t=
o nie20%
interesuje, nadal moja antena, pacEA% i co najwyBF%ej dalej wykonawcF3%w =

B6%cigam ale to juBF% ja muszEA% B3%aziE6% i siEA% z wykonawcami uBF%eraE6%
, sB1%siedzi20%
mnie majB1% na miejscu i dalej chodziE6% nie maja obowiB1%zku. I te prost=
e20%
fakty trzeba sobie uB6%wiadomiE6% jak siEA% chce nietypowe instalacje ant=
enowe20%
stawiaE6% - a jak siEA% chce instalacje nadawcze to wrEA%cz czasem trzeba=
20%
sB1%siadowi jednemu czy drugiemu poprawiE6% jego instalacjEA% odbiorczB1%
 do20%
telewizora - najlepsza metoda unikniEA%cia kwasF3%w.

--20%
Darek


Re: Antena UKF
Wmak pisze:
Quoted text here. Click to load it

Do nich wystarczy 'random wire' :)

Quoted text here. Click to load it

Całkiem współczesny amplituner Pionieera i starsza wieża Diory. W obydwu
przypadkach odbiór stereo PR3 jest zaszumiony, mono idzie znośnie. Próby
z 'random wire' dają jakieś, chyba zachęcające rezultaty, trzeba będzie
pomyśleć nad jakimś dipolem.

Quoted text here. Click to load it

Mieszkam w Rzeszowie, PR3 idzie z Suchej Góry, w poziomie; odległość
jakieś 50-60 km.

Quoted text here. Click to load it

Mimo braku widoczności horyzontu ?

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Antena UKF
PeJot napisaB3%:

Quoted text here. Click to load it

W kwestii formalnej :) do styropianu teBF% siEA% da przykrEA%ciE6% i wbrew
pozorom jest to doB6%E6
wytrzymaB3%e:
http://www.1001narzedzi.pl/index.php?p377,fid-50-50szt-kolek-do-styropianu
http://www.dzwignia.pl/index2.php?dzial3D%165&kategoria3D%165&podkategoria =
3D%171&menu3D%1&how3D%1&norm3D%214&subnorm3D%0&main3D%2&produkt3D%8384
Trzeba tylko zadbaE6% BF%eby uchwyt miaB3% spory rozstaw otworF3%w
montaBF%owych.

pozdrawiam
 Robert
--
www.robmac.pl - obudowy dla elektroniki.

Re: Antena UKF
Quoted text here. Click to load it

Większość kablówek w ogóle nie wpuszcza UKF albo wpuszcza to co zbierze
antena :-). Czyli najczęściej ogólnopolskie stacje nadawane z masztu TV.
Biorąc pod uwagę mnogość lokalnych, komercyjnych stacji i ich usytuowanie
inny rozwiązanie jest średnio sensowne... Ja też tak robię, w mojej sieci
mam antenę ustawioną na Kołowo i poziom sygnału UKF wpuszczanego w sieć
dobrany właśnie do tych stacji. I w sieci przyzwoicie pracują tylko stacje
PR, Zetka i chyba RMF. Pozostałe, których wokół sporo z  różnych kierunków,
wchodzą po prostu słabszym sygnałem... Zastanawiam się czy od stycznia w
ogóle nie zlikwidować radia...


Re: Antena UKF
Quoted text here. Click to load it

hmm, to gorzej :/ może się okazać że kierunkowa antena będzie potrzebna i to
na dachu,
może obdzwoń lokalnych montażystów anten i zapytaj jakie szanse na zrobienie
anteny właśnie z nastawieniem np na PR3, zobaczysz co Ci powiedzą i będziesz
wiedział czy jest szansa samemu walczyć czy zdać się na nich :-)
brat


Re: Antena UKF
bratPit[pr] pisze:

Quoted text here. Click to load it

Pytałem, to jest loteria, w zależności od miejsca lokalizacji - jeśli
jest widoczny horyzont, jest OK, jeśli nie to lipa. W tej sytuacji
własny dipol na balkonie *raczej* nic nie da. Nie dało by się
wyfiltrować UKFu z kabla i wzmocnić ?

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Antena UKF
Quoted text here. Click to load it

to rzeczywiście lipa bo pewnie dipol się nie sprawdzi :/
w moim przypadku dipol sprawdził się doskonale ale sytuacja była lepsza niż
u Ciebie,
podejrzewam że w takim przypadku pozostaje tak jak pisze Krzysztof Kucharski
postawienie jakiejś Yagi na dachu, jeżeli nie to satelita,
co do kablówki to nie mam niestety pojęcia,
brat


Site Timeline